Ελληνικά

Εγγραφή με την κατηγορία "Σοβαρές Παθήσεις" ακ. έτους 2019-20

Επιπρόσθετα οι φοιτητές, εκτός των διακαιολογητικών που αναφέρονται στη συνημμένη ανακοίνωση, θα πρέπει να προσκομίσουν:

Φωτοτυπία ταυτότητας

Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Πιστοποιητικό γεννήσεως

Πιστοποιητικό διαγραφής (όπου απαιτείται)

1 year ago. 10:49:11, 04-11-2019.