Ελληνικά

Δήλωση τομέα Διπλωματικής

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο από 11-29/11/2019 και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση grades@civil.ntua.gr.

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα.

Attached file

1 year, 2 months ago. 14:06:56, 08-11-2019.