Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που δικαιούνται να καταθέσουν αιτήσεις για απαλλαγή

Α) από την *Ξένη Γλώσσα, *

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 2/12/2019 έως 13/12/2019.

Δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση.

  2. Το πρωτότυπο δίπλωμα πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας, ή φωτοαντίγραφο αυτού.

    Β) από την φοίτηση και την εξέταση μαθημάτων,

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 2/12/2019 έως 13/12/2019.

Δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση.

  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή φωτοαντίγραφο από τη Σχολή Προέλευσης (Σχολή προέλευσης θεωρείται η Σχολή βάσει της οποίας έχει γίνει η εγγραφή στη Σχολή).

  3. Βεβαίωση για τη διδαχθείσα ύλη της Σχολής Προέλευσης ή οδηγό σπουδών.

Attached files

3 years, 9 months ago. 14:05:13, 02-12-2019.