Ελληνικά

Ανακοίνωση για αίτηση μετεγγραφής μετά από ένσταση

Καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής οι αιτούντες μετεγγραφή μετά από ένσταση οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την με αρ. 189097/Z1/2-12-2019 Υ.Α. προκειμένου να καταθέσουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από 9.12.2019 έως 13.12.2019 (τις μέρες και ώρες υποδοχής κοινού της Γραμματείας, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11.00 – 13.30).

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το ΄Ιδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

2 years, 5 months ago. 11:49:01, 05-12-2019.