Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 26/03/2019

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που δικαιούνται να καταθέσουν αιτήσεις για απαλλαγή

Α) από την Ξένη Γλώσσα,

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά το τέλος των εγγραφών του εαρινού εξαμήνου από 26/3/2019 έως 12/4/2019.

Δικαιολογητικά:

  1. Μία έντυπη αίτηση που παραλαμβάνεται από την Γραμματεία.

  2. Το πρωτότυπο δίπλωμα πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας, ή φωτοαντίγραφο αυτού.

    Β) από την φοίτηση και την εξέταση μαθημάτων,

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά το τέλος των εγγραφών του εαρινού εξαμήνου από 26/3/2019 έως 12/4/2019.

Δικαιολογητικά:

1.Μία έντυπη αίτηση που παραλαμβάνεται από την Γραμματεία.

  1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή φωτοαντίγραφο από τη Σχολή Προέλευσης.

  2. Βεβαίωση για τη διδαχθείσα ύλη της Σχολής Προέλευσης ή οδηγό σπουδών.

4 years, 6 months ago. 13:50:29, 26-3-2019.