Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που δικαιούνται να καταθέσουν αιτήσεις για απαλλαγή

Α) από την Ξένη Γλώσσα,

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: aitiseisapallagon@civil.ntua.gr με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16/11/2020 έως 27/11/2020.

Δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση .

  2. Το πρωτότυπο δίπλωμα πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας, ή φωτοαντίγραφο αυτού.

Β) από την φοίτηση και την εξέταση μαθημάτων,

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: aitiseisapallagon@civil.ntua.gr σύμφωνα με την ανακοίνωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16/11/2020 έως 27/11/2020.

Δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση 1.

  2. Έντυπη αίτηση 2.

  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή φωτοαντίγραφο από τη Σχολή Προέλευσης (Σχολή προέλευσης θεωρείται η Σχολή βάσει της οποίας έχει γίνει η εγγραφή στη Σχολή).

  4. Βεβαίωση για τη διδαχθείσα ύλη της Σχολής Προέλευσης ή οδηγό σπουδών.

Attached file

2 years, 10 months ago. 14:17:39, 11-11-2020.