Ελληνικά

Δήλωση άνω των 12 μαθημάτων χειμερινού ακ. έτους 2020-21

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να δηλώσουν επιπλέον χειμερινά μαθήματα, (άνω των 12 – και κωδικό cv15….. και πριν) να συμπληρώσουν το έντυπο και να το αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: mmilisi@civil.ntua.gr, από 16/11/2020 έως 27/11/2020.

5 months, 3 weeks ago. 14:03:47, 11-11-2020.