Ελληνικά

Ανακοίνωση εγγραφών πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο egrafesprotoeton@civil.ntua.gr

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας

  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως (πρόσφατο)

  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

  4. Απολυτήριο Λυκείου

  5. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου και διαστάσεων ταυτότητας

  6. Πιστοποιητικό διαγραφής (σε περίπτωση που υπάρχει εγγραφή σε άλλη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

  7. Έντυπο εγγραφής- δήλωσης μαθημάτων

  8. Υπεύθυνη δήλωση

1 year, 6 months ago. 18:12:26, 06-11-2020.