Ελληνικά

Ανακοίνωση αίτησης υποψηφίων μετεγγραφής με αδελφό φοιτητή

Καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Σχολής οι αιτούντες μετεγγραφή με αδελφό προπτυχιακό φοιτητή των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ακαδ. έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και τις με αρ. 154762/Ζ1/30-11-2021 και 156445/Ζ1/2-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να καταθέσουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από 8.12.2021 έως 17.12.2021 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση meteggrafes@civil.ntua.gr με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση μετεγγραφής που υποβάλατε στο Υπουργείο Παιδείας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το ΄Ιδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Attached file

5 months, 1 week ago. 10:42:34, 08-12-2021.