Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές - περίοδος Μαρτίου 2021

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για διδακτορικές σπουδές στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την συνημμένη Πρόσκληση.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά και να υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: metaptihiako@civil.ntua.gr

 1. Εντυπη συμπληρωμένη αίτηση (στα ελληνικά). Η ίδια αίτηση μπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί και στα αγγλικά.

 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου

 4. Επικυρωμένο αντίγραφο πρώτου πτυχίου (Δίπλωμα)

 5. Επικυρωμένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας πρώτου πτυχίου

 6. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υφίσταται)

 7. Επικυρωμένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υφίσταται)

 8. Αντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών (εφόσον υφίστανται) επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή

 9. Δύο συστατικές επιστολές

Οι κάτοχοι διπλώματος ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίσουν επιπρόσθετα τα εξής:

 • Για το πρώτο πτυχίο (π.χ. Bachelor) βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ ισοτιμίας και αντιστοιχίας με ελληνικά ΑΕΙ

 • Για μεταπτυχιακό δίπλωμα (π.χ. Master) βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ.

Για διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην κα Α. Θεοφανίδου τηλ. 210 772 3459

5 months, 1 week ago. 11:07:51, 18-2-2021.