Ελληνικά

Ελληνική μετάφραση των συμπερασμάτων της Έκθεσης Αξιολόγησης

Αξιολόγηση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Οριστικοποιήθηκε η αξιολόγηση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών από Επιτροπή πανεπιστημιακών της αλλοδαπής (Επιτροπή) και η πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της. Η Έκθεση της Επιτροπής συντάχθηκε τον Μάρτιο 2021 και συμπέρανε ότι η Σχολή είναι πλήρως συμβατή με τα κριτήρια πιστοποίησης.

To παρόν σημείωμα παραθέτει τα 10 κριτήρια (από το εγχειρίδιο ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τη μετάφραση των συμπερασμάτων της Έκθεσης της Επιτροπής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
 2. Σχεδιασμός και έγκριση προγραμμάτων σπουδών
 3. Φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση
 4. Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση σπουδών και λήψη πτυχίου
 5. Διδακτικό προσωπικό
 6. Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη
 7. Διαχείριση πληροφοριών
 8. Δημόσια πληροφόρηση
 9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική αξιολόγηση των προγραμμάτων
 10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

I. Καλές Πρακτικές

Η Σχολή επέδειξε μια σειρά καλών πρακτικών κατά τη διάρκεια της εικονικής επίσκεψης της Επιτροπής καθώς και μέσω της τεκμηρίωσης που διέθεσε στην Επιτροπή. Αυτές οι πρακτικές που αντικατοπτρίζουν τα ισχυρά σημεία του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα σπουδών που έχει επανασχεδιαστεί προσεκτικά ακολουθώντας τις συστάσεις της προηγούμενης εξωτερικής αξιολόγησης του 2013, προκειμένου να παρέχει έναν ισχυρό κορμό και σημαντική επιλογή τεχνικών μαθημάτων στους φοιτητές μέσω των τεσσάρων κατευθύνσεων – εξειδικεύσεων του πολιτικού μηχανικού.
 • Πρόγραμμα σπουδών που προάγει την κριτική σκέψη στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού με αποτέλεσμα να παράγει εξαιρετικά καλά καταρτισμένους πτυχιούχους τους οποίους επιζητούν να προσλάβουν εταιρείες και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Πρόγραμμα σπουδών με εξέχουσα θέση στο θεματικό πεδίο του πολιτικού μηχανικού όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
 • Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ) αφοσιωμένο σε διδακτικές αξίες και καθήκοντα, περήφανο για την ενέργεια που αφιερώνει για να παρέχει στους φοιτητές πρώτης τάξεως εκπαίδευση παρά τους περιορισμούς των πόρων.
 • Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό υποδειγματικά εκπαιδευμένο, με σημαντική ερευνητική παρουσία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και αναγνώρισης.
 • Υποδομή κατάλληλη και επαρκή για τις απαιτούμενες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και την υποστήριξη των φοιτητικών δραστηριοτήτων.
 • Πρόγραμμα σπουδών που υποβάλλεται σε αξιολόγηση και επικαιροποίηση προκειμένου να συμπεριλαμβάνει τρέχοντα ερευνητικά ευρήματα και να αντιμετωπίζει τοπικές και κοινωνικές ανάγκες.
 • Kουλτούρα συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης, όπως διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη της Επιτροπής και από τα έγγραφα της προηγούμενης αξιολόγησης.
 • Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που συνεργάζεται πολύ στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και φορείς σε διάφορα αντικείμενα του πολιτικού μηχανικού, παρέχοντας καθοδήγηση και υπηρεσίες συμβούλου μέσω των εργαστηρίων της Σχολής και της εμπειρογνωμοσύνης του προσωπικού.

II. Αδυναμίες

Η Σχολή αντιμετωπίζει επίσης ορισμένα ζητήματα που δεν της επιτρέπουν να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις στο εγγύς μέλλον που θα μπορούσαν να μειώσουν το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό κατά 13 μέλη με ένα πολύ αβέβαιο χρονικό πλαίσιο αντικατάστασης.
 • Έλλειψη στρατηγικού σχεδίου που θα μπορεί να καθοδηγεί τη Σχολή μέσω μελλοντικών αβεβαιοτήτων και να προσφέρει πιθανές διεξόδους και δράσεις για τον μετριασμό των συνεπειών των πιθανώς ανεπαρκών πόρων.
 • Αδυναμία συμμετοχής στον καθορισμό του αριθμού και των κριτηρίων επιλογής των μετεγγραφόμενων φοιτητών στο ΕΜΠ από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την ανάπτυξη κριτηρίων για τον αριθμό και την επιλογή μετεγγραφόμενων φοιτητών στο ΕΜΠ από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

III. Συστάσεις

Η Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένη με τη συνολική απόδοση της Σχολής και με τα προσόντα όλου του προσωπικού της για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών στόχων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Όλοι οι δείκτες καταδεικνύουν την εθνική και διεθνή εξαιρετική φήμη της Σχολής και του ακαδημαϊκού προγράμματός της. Οι ακόλουθες προτάσεις θα μπορούσαν απλώς να χρησιμεύσουν ως εργαλεία και μέσα για τη συνεχή βελτίωση και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Σχολής. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες συστάσεις για ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους της Σχολής:

 • Να δοθεί προτεραιότητα στην άμεση αντικατάσταση των μελών ΔΕΠ και του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης που θα αποχωρήσουν τα επόμενα 5 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της Σχολής.
 • Να ενταθεί η ανάπτυξη του υπό επεξεργασία στρατηγικού σχεδίου για την ενσωμάτωση αναδυόμενων ευκαιριών υψηλής αξίας και απρόβλεπτων παραγόντων για τη συστηματική ανάπτυξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής.
 • Να δημιουργηθεί μια Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή ως συμβουλευτικό όργανο της Σχολής με μέλη από εταιρείες, από τη βιομηχανία και από άλλους οργανισμούς (ενδιαφερόμενα μέρη), τα οποία θα συμβουλεύουν τη Σχολή για θέματα όπως:
  • Ανάπτυξη του προαναφερθέντος στρατηγικού σχεδίου·
  • Αναδυόμενες περιοχές προτεραιότητας που πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών·
  • Ελκυστικότητα των αποφοίτων για την αγορά εργασίας και τη συνεχή βελτίωσή τους·
  • Βελτιστοποίηση κατανομής πόρων για τη συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη εργαστηρίων και εγκαταστάσεων· και
  • Εξέταση εναλλακτικών πειραματικών διαδικασιών και υπολογιστικών προσομοιώσεων.
 • Να συγκεντρωθούν οι τρέχουσες δραστηριότητες για την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) των νεότερων μελών ΔΕΠ, με τη δημιουργία ενός Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης αποκλειστικώς αφιερωμένο σε αυτόν τον στόχο.
 • Να γίνουν προσπάθειες ελαχιστοποίησης του αριθμού των καθηγητών που είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία ενός μαθήματος (ή τμήματος αυτού) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ιδιοκτησίας των καθηκόντων διδασκαλίας και μάθησης.
 • Να ενταθούν οι προσπάθειες για αυστηρή τήρηση της αλληλουχίας των προαπαιτούμενων μαθημάτων όταν οι φοιτητές εγγράφονται σε κάθε μάθημα.
 • Να συνεχιστεί η επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών σε συνεχή βάση για να τονιστεί ο πολυτομεακός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων του Πολιτικού Μηχανικού, και να διασφαλιστεί η συμπερίληψη των σύγχρονων καινοτόμων τάσεων στο θεματικό πεδίο.
 • Να επανεξεταστούν συνολικά όλες οι πτυχές της Πρακτικής Άσκησης, εστιάζοντας στην αύξηση της διάρκειάς της και της συμμετοχής των φοιτητών.
 • Να αυξηθεί η έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας σε όλο το πρόγραμμα σπουδών και να αυξηθεί ο αριθμός των αγγλόφωνων μαθημάτων και άλλων διδακτικών δραστηριοτήτων.
 • Να συνεχιστούν οι προσπάθειες βελτίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθημάτων και αύξησης της συμμετοχής των φοιτητών, εξετάζοντας την απλοποίηση και την καλύτερη στόχευση των ερωτηματολογίων, καθιερώνοντας συνεντεύξεις αποφοίτησης, και δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των συλλεγόμενων στοιχείων (στον επιτρεπόμενο βαθμό).
 • Να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω την εικόνα της Σχολής στα ενδιαφερόμενα μέρη με εκδηλώσεις όπως η διοργάνωση μιας «Βραδυάς Μηχανικού».
 • Να καθιερωθεί συστηματική συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατ’ ελάχιστον για τους αποφοίτους της Σχολής.
 • Να ελεγχθεί κριτικά τόσο το περιεχόμενο όσο και η γλώσσα των διαφόρων ιστοσελίδων για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη σχετική πληροφορία.

Ανεπίσημη μετάφραση από τη συντονίστρια της Επιτροπής Σπουδαστικών Θεμάτων, Μαρίνα Πανταζίδου, 3 Ιουνίου 2021

2 years, 3 months ago. 17:32:35, 03-6-2021.