Ελληνικά

Δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου - self test

Ανακοινώνονται στους φοιτητές της Σχολής που πρόκειται να συμμετέχουν στις εξετάσεις με φυσική παρουσία ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση που εμφανίζεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Η είσοδος/συμμετοχή στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). Η βεβαίωση/δήλωση (https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf) επιδεικνύεται στους επιτηρητές πριν την έναρξη της εξέτασης και επισυνάπτεται στο τέλος μαζί με το γραπτό.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης των υπόχρεων στους χώρους διεξαγωγής της εξέτασης."

11 months, 2 weeks ago. 13:58:04, 03-6-2021.