Ελληνικά

Δήλωση τομέα διπλωματικής

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας από 1-16/12/2022.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: grades@civil.ntua.gr

Το ίδιο διάστημα ισχύει και για τις αιτήσεις για αλλαγή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα (χειμερινά και εαρινά) για την λήψη του διπλώματος, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του 9ου εξαμήνου.

Attached file

1 year, 4 months ago. 13:33:09, 24-11-2022.