Ελληνικά

ANAKOINΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Πληροφορούμε την Πολυτεχνική Κοινότητα ότι ως ημέρα εθελοντικής Aιμοδοσίας ορίστηκε η 24 ΜΑΪΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα από 10:00 έως 13:30

Πληροφορίες: ΚΑΤΡΑΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ

Τηλ.: 210 772- 1566

Σας ενημερώνουμε ότι για την ταυτοποίηση του αιμοδότη απαιτείται η προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έντυπα:

• Οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας

• Ταυτότητα αιμοδότη (εάν υπάρχει)

• ΑΜΚΑ

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ιατρικού Τμήματος κτ. Γεν. Εδρών.

Θερμή Παράκληση να μπει στις Γενικές Ανακοι-νώσεις και να σταλεί προς όλα τα e-mail της Πολυτεχνικής Κοινότητας των φοιτητών

            ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Μ.Π.

1 year ago. 12:08:25, 22-5-2023.