Ανακοινώσεις προγραμμάτων μαθημάτων

2013-3-20 12:01 Παρακολούθηση Γερμανικής Γλώσσας
2013-3-11 16:00 Αναπλήρωση εργαστ. "Εισαγωγή στο σιδ. σκυρόδεμα"
2013-3-07 15:16 Αλλαγή αίθ.διδασκ.Τεχνικά Υλικά
2013-2-21 16:01 Τεχνικά Υλικά - Αλ. αίθ. διδασκαλίας
2013-2-19 16:44 ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚ. ΜΑΘ. ΜΕΡ. ΔΙΑΦ. ΕΞΙΣ. & ΜΙΓ. ΣΥΝ
2013-2-18 16:10 Έναρξη μαθήματος στο Σιδηροπαγές
2013-2-18 16:01 Αλ.αίθουσας στις Μερ.Διαφ.εξ.& Μιγ.Συναρτ.
2013-2-15 14:55 Έκτακτο μάθημα ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ
2013-2-15 12:27 Κατανομή Τμημάτων του μαθ. Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2013-2-15 11:36 Έναρξη μαθήματος Τεχνικά Υλικά
2013-2-14 15:51 Αλλαγή εαρινών μαθημ. 2ου εξαμήνου
2013-2-14 14:03 Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2012-13
2013-2-06 12:55 Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού 2013
2013-1-31 13:45 Βελτιστοποίηση Συστημάτων
2012-12-31 15:18 Πρόγραμμα Μαθημάτων 2013
2012-12-18 16:44 Αναβ. διδασκαλίας μαθ. "Τεχνικό Σχέδιο"
2012-12-12 16:44 Αναπλήρωση μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις"
2012-12-04 12:57 Τεχνικό Σχέδιο
2012-11-19 17:54 Αναπλ. μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις"
2012-11-13 16:08 Αναβολή & αναπλήρωση μαθήματος "Οδοποιία Ι"
2012-11-13 15:33 Αναπλήρωση μαθήματος "Στατική ΙΙ"
2012-11-12 15:28 Στατική ΙΙ
2012-11-09 16:58 ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞ. ΤΩΝ TESTS ΜΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
2012-11-05 17:03 Αναβολή διδασκαλίας του μαθ. "Γεωδαισία"
2012-11-05 16:33 Διεξαγωγή έκτακτου μαθ. "Οδοποιία Ι""
2012-11-02 16:58 Αλλαγή ημέρας διδ. μαθ. "Ειδ. Θεμ. Κυκλ. Τεχ."
2012-10-31 18:13 Αλλαγή αίθ. διδ. μαθ. "Εγγειοβελτιωτικά Έργα"
2012-10-27 21:22 Αλλαγές αιθουσών & ωρών διδασκαλίας
2012-10-17 18:39 Διδασκλία μαθ. «Σύγχρονες Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.»
2012-10-16 18:02 Αλλαγή τόπου διδ. του μαθ. «Τεχνικό Σχέδιο»
2012-10-15 18:13 Αλλαγή αιθ. διεξ. μαθ. «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής»
2012-10-12 18:49 Αλλαγή έναρξης μαθ. Σύγχ. Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.
2012-10-12 18:30 Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνου
2012-10-08 19:30 Διδασκαλία μαθ. Αξιολ. & Επιπτ. Εργ. Συγκ. Υποδ.
2012-10-08 19:26 Διδασκαλία μαθ. "Χωρ. Επιδρ. των Μεταφ. Συστημ.
2012-10-08 17:06 Αλλαγές στις αίθουσες των αυριανών εξετάσεων
2012-10-08 14:18 Αλλαγή Αιθουσών σε δύο Μαθήματα
2012-10-05 14:49 Διδασκαλία Μαθήματος Σιδηρών Κατασκευών Ι
2012-9-27 17:15 Έναρξη Μαθημάτων
2012-9-19 01:24 Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων 2012-13