Κωνσταντίνος Ρόκος Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού