Εμμανουήλ Αφτιάς Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού