Ελληνικά

2022-08-26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 26η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανακοινώσεις

  2. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ενός (1) μέλους της Κοσμητείας της Σχολής, για το ακαδ. έτος 2022-23.

  3. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή, α’ βαθμίδα, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Οδοστρώματα», μετά από αίτηση εξέλιξης της Αναπλ. Καθηγήτριας κ. Χ. Πλατή

  4. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή Καθηγητή, α’ βαθμίδας, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση και προσομοίωση βιοχημικών διεργασιών στο υδάτινο περιβάλλον και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων»

  5. Άλλα θέματα.

  6. Επικύρωση αποφάσεων.

1 year, 1 month ago.