Ελληνικά

Useful Documents

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΟΛΗΣ

Α0. Ηλεκτρονικό Αίτημα Αδείας

Α1. Γνωστικά αντικείμενα Σχολής

Α2. Απόφαση της Σχολής σχετικά με τις καταλήψεις και τη βία στο πανεπιστήμιο, καθώς και τη σχέση της διοίκησης της Σχολής με τον φοιτητικό σύλλογο

Α3. Κανονισμός διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων

Α4α. Σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα

Α4β. Γενικές Οδηγίες-Πληροφορίες

Α5α. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (αυθεντικό αρχείο)

Α5β. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2120Β, 8 Ιουνίου 2018)

Α6. Διαδικασία και κριτήρια απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στη ΣΠΜ

Α7. Διαδικασία αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας υποψήφιων μελών ΔΕΠ στη Σχολή

Α8. Κριτήρια και τις διαδικασίες μεταβολής γνωστικού αντικειμένου μελών ΔΕΠ

Α9. Διαδικασία τροποποίησης του Προγράμματος Σπουδών

Αποφάσεις που δεν είναι σε ισχύ

- Διαδικασία εκλογής διευθυντών Εργαστηρίων (Πλέον, μετά τον ν. 4485/2017 ακολουθείται η διαδικασία αυτού του νόμου--άρθρο 29, βλ. Β6 παρακάτω). Η παρούσα κανονιστική απόφαση της Σχολής, που είναι προγενέστερη, διατηρείται στην ιστοσελίδα για αρχειακούς λόγους αλλά πλέον δεν εφαρμόζεται γιατί αντίκειται στον νόμο).

- Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Σημ.: Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4485/2017], η κωδικοποίηση χρειάζεται επικαιροποίηση).

Β. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Β1α. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΕΜΠ (αυθεντικό αρχείο)

Β1β. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΕΜΠ (ερευνήσιμο αρχείο)

Β2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Εργαστηρίων

B3. Κωδικοποίηση αδειών καθηγητών και λεκτόρων

B4. Κανονισμός Υποτροφιών ΕΔΕΙΛ

B5. Ο Ν. 4009/2011 μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4485/2017 (από την καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου)

B6. Νόμος 4485/2017

B7. Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Γ1. Εργαστήρια & Μονάδες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Γ2. Ώρες υποδοχής φοιτητών από το προσωπικό της Σχολής

Γ3. Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών εκλεκτορικών σωμάτων 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Γ4. Μητρώο υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής

Γ5. Μαθήματα παλιού προγράμματος (2016-17)

Γ6. Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 & 2021-22, 2022-23

Γ7. Ωριαία Προγράμματα ακαδ. έτους 2019-20

Γ8. Οδηγοί Σπουδών (Ελληνικά)

Γ9. Οδηγοί Σπουδών (Αγγλικά)

Γ10. Αναθέσεις διδασκαλίας 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23

, 2023-24

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ1. Μέσα ποσοστά επιτυχίας μαθημάτων ακ. έτους 2014-15

Δ2. Κατανομή βαθμολογίας μαθημάτων ακ. έτους 2014-15

Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Ε1. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΜΠ 1999

Ε2. Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 2009-10

Ε3. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 2013

Ε4. Έκθεση αυτοαξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΜΠ 2014

Ε5. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΜΠ 2016

Ε6. Πολιτική Ποιότητας 2020

Ε7. Υλικό για την εξωτερική αξιολόγηση της ΣΠΜ 2021

Ε8. Αξιολόγηση και πιστοποίηση (στο επίπεδο σπουδών 7) της ΣΠΜ 2021

ΣΤ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΣΤ1. Εαρινό εξάμηνο 2015-16

Ζ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ζ1. Ετήσια Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα - Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15

Ζ2. Ετήσια Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα - Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

Η. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η1. Λογότυποι ΕΜΠ και Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Η2. Ώρες υποδοχής φοιτητών από τους διδάσκοντες

Attached files

7 years, 11 months ago.