Ελληνικά

Dissertations

Για τη Διπλωματική Εργασία είναι αφιερωμένο το 10ο εξάμηνο σπουδών.

Ορίζονται δύο (2) περίοδοι ανάθεσης της Δ.Ε., η περίοδος Φεβρουαρίου και η περίοδος Οκτωβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες προθεσμιών καθορίζονται από το ακαδ. ημερολόγιο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Ε. έχει ο φοιτητής που οφείλει έως και 10 μαθήματα. Σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει Τομέα εκπόνησης θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη του παλιού επιβλέποντος και Δ/ντή Τομέα, καθώς και των καινούργιων. Για τις ακριβείς ημερομηνίες προθεσμιών βλέπε σχετική ανακοίνωση.

Με τις προϋποθέσεις αυτές ο φοιτητής δύναται να καταστεί διπλωματούχος κανονικά μετά το τέλος (δύο) 2 πλήρων ακαδημαϊκών εξαμήνων έχοντας τελειώσει επιτυχώς τις εξεταστικές υποχρεώσεις του στα οφειλόμενα μαθήματα και τη Δ.Ε.

Υπάρχουν τρεις (3) περίοδοι εξέτασης των Δ.Ε.: Φεβρουάριος, Ιούνιος και Οκτώβριος. Οι ημερομηνίες εξέτασης επίσης καθορίζονται από το ακαδ. ημερολόγιο.

Πρίν από κάθε εξεταστική περίοδο ο επιβλέπων συμπληρώνει σχετική έντυπη βεβαίωση για κατ’αρχήν αποδοχή των Δ.Ε. που παρακολουθεί. Η βεβαίωση αυτή εγκρίνεται αρχικά από τον Τομέα και αποστέλλεται σε καθορισμένες ημερομηνίες στη Γραμματεία για έγκριση από το Δ.Σ. της Σχολής.

Η εξέταση της Δ.Ε. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή μελών ΔΕΠ, που αποτελείται από τον επιβλέποντα, το κατά το δυνατό κοινό μέλος και ένα μέλος με συγγενή εξειδίκευση. Σε περίπτωση εκπόνησης Δ.Ε. σε άλλη Σχολή, το τρίτο μέλος της εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να ανήκει στη Σχολή Πολιτικών.

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές, προκειμένου να κάνουν αίτηση για αντίγραφο διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία
  2. Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από τη Γραμματεία
  3. Πιστοποιητικό γέννησης
  4. Μία (1) φωτογραφία

Για να παραλάβουν τα αντίγραφα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία:

  1. Βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων, καθώς επίσης και παράδοσης ενός (1) CD/DVD της διπλωματικής τους εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. Πριν την παράδοση υποχρεούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, μετά την εξέταση και την έγκρισή τους από τις αρμόδιες επιτροπές (βλ. σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Σχολής).
  2. Φοιτητική ταυτότητα, Κάρτα Σίτισης και Βιβλιάριο Υγείας. Εάν δεν έχουν κάτι ή και όλα τα 3 παραπάνω δικαιολογητικά να κάνουν μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 για τη μη κατοχή τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ

Επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Αλλαγή επιλογής Τομέα εκπόνησης διπλωμ. εργασίας

* Χρηματοδότηση εκτύπωσης Διπλωματικών εργασιών*

Εξέταση διπλωματικών εργασιών

Έκδοση αντιγράφου διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας

9 years, 9 months ago.