Ελληνικά

Sostratus - Association of Friends and Alumni of the School of Civil Engineering, NTUA

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε μέλος του Συνδέσμου (τακτικό ή αντεπιστέλλον), να πληρώσετε τη συνδρομή σας ή να κάνετε χορηγία, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο:

Αποσπάσματα από το Καταστατικό του Συνδέσμου

Άρθρο 1

Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Φίλων και Αποφοίτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» και τον διακριτικό τίτλο «Σώστρατος», με έδρα την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του Νομού Αττικής.

Άρθρο 2

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη των δεσμών συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του, η συμβολή στην πνευματική και επιστημονική εξέλιξη των μελών του και της κοινωνίας, η ενίσχυση των υποδομών και της έρευνας στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και βοηθείας (οικονομικής, κοινωνικής και άλλης) σε φοιτητές και αποφοίτους της Σχολής.

Ειδικότεροι σκοποί του είναι:

1) Η πνευματική ανάπτυξη, η επιστημονική και πολιτιστική διάπλαση καθώς και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και ευαισθησίας των μελών του, με στόχο την συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και στην ανάπτυξη της κοινωνίας της Ελλάδας.

2) Η συνένωση με δεσμούς αμοιβαίας κατανόησης, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας όσων αποφοίτησαν από την Σχολή ή απασχολήθηκαν σε αυτήν.

5) Η βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τους αποφοίτους της.

4) Η ανάπτυξη κοινωνικής δράσης για την πρόοδο της Παιδείας και ειδικότερα των Σπουδών που παρέχονται από την Σχολή, με ενέργειες του Συνδέσμου, σε συνεργασία και με τις Αρχές της Σχολής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή με άλλες κοινωνικές, πολιτιστικές και επιστημονικές οργανώσεις ή κρατικούς φορείς.

5) Η συμβολή στη βελτίωση και αναβάθμιση των σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από την Σχολή.

6) Η συμβολή στη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και εκδηλώσεων, όπως —ενδεικτικώς— ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων.

7) Η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές για την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 1 του παρόντος.

8) Η συμβολή στην αναβάθμιση των υποδομών της Σχολής (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αυτής, του εργαστηριακού εξοπλισμού, των υλικοτεχνικών υποδομών).

9) Η με κάθε νόμιμο τρόπο ενθάρρυνση προσπαθειών για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

[...]

Άρθρο 3

1) Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε επίτιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα (έκτακτα).

2) Επίτιμα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, εξέχοντα μέλη της κοινωνίας που παρέχουν μεγάλες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο ή την Σχολή ή στην Πατρίδα ή γενικότερα στην επιστήμη. Τα επίτιμα μέλη, εφόσον δεν είναι πρώην ή νύν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής, συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό το 50% των τακτικών.

3) Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται μετά από αίτησή τους και με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίασή του. Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει όποιος είναι ή υπήρξε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής ή μέλος άλλης κατηγορίας μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Σχολής το οποίο συμμετέχει στη διδασκαλία ή και την έρευνα. Τα τακτικά μέλη δύνανται να ψηφίζουν στη Γ.Σ. και να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ. Την αίτηση για εγγραφή τακτικού μέλους συνυπογράφουν δύο ήδη τακτικά μέλη του Συνδέσμου, τα οποία βεβαιώνουν ότι ο αιτών είχε τη σχέση με τη Σχολή βάσει της οποίας αιτείται να γίνει μέλος. [...]

4) Τα αντεπιστέλλοντα μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται μετά από αίτησή τους και με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίασή του. Αντεπιστέλλον Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει όποιος είναι ή υπήρξε μέλος οποιασδήποτε κατηγορίας προσωπικού ή αποφοίτησε από τη Σχολή με δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, διδακτορικό δίπλωμα ή με άλλον μεταπτυχιακό τίτλο. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν ψηφίζουν στη Γ.Σ. ούτε δύνανται να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ.. Εντούτοις, δύνανται να συμμετέχουν ισότιμα προς τα τακτικά μέλη σε επιτροπές που κατά περίπτωση μπορεί να συστήνει το Δ.Σ. του Συνδέσμου για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών του. [...]

5) Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται αρχικώς στα πέντε (5) ευρώ, και συνδρομής, η οποία ορίζεται αρχικώς στο ποσό των πέντε (5) ευρώ ετησίως.[...]

Άρθρο 4

1) Οι πόροι του Συνδέσμου είναι τακτικοί και έκτακτοι.

2) Τακτικοί πόροι είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής μελών και β) οι ετήσιες συνδρομές μελών.

3) Έκτακτοι πόροι είναι: Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, οι εισπράξεις από εορτές και κάθε είδους καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, επιστημονικές, κλπ. εκδηλώσεις, καθώς και κάθε έσοδο (όπως-ενδεικτικώς-η πώληση καλλιτεχνικών και χρηστικών αντικειμένων, των οποίων η διάθεση συνάδει με τις εν γένει δραστηριότητες της Σχολής) το οποίο δεν υπάγεται στα τακτικά έσοδα και περιέρχεται στο Ταμείο του Συνδέσμου.

Το πλήρες κείμενο του καταστατικού επισυνάπτεται

Attached files

4 years, 9 months ago.

Explanation of the title Sostratus

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ – Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν §§ 61-62

Αυθεντικό κείμενο

[61] τὸ δ᾽ ὅλον ἐκείνου μοι μέμνησο —πολλάκις γὰρ τοῦτο ἐρῶ— καὶ μὴ πρὸς τὸ παρὸν μόνον ὁρῶν γράφε ὡς οἱ νῦν ἐπαινέσονταί σε καὶ τιμήσουσιν, ἀλλὰ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἐστοχασμένος πρὸς τοὺς ἔπειτα μᾶλλον σύγγραφε καὶ παρ᾽ ἐκείνων ἀπαίτει τὸν μισθὸν τῆς γραφῆς, ὡς λέγηται περὶ σοῦ, «ἐκεῖνος μέντοι ἐλεύθερος ἀνὴρ ἦν καὶ παρρησίας μεστός, οὐδὲν οὐδὲ κολακευτικὸν οὐδὲ δουλοπρεπὲς ἀλλ᾽ ἀλήθεια ἐπὶ πᾶσι.» τοῦτ᾽, εἰ σωφρονοῖ τις, ὑπὲρ {τὰς} πάσας τὰς νῦν ἐλπίδας θεῖτο ἄν, οὕτως ὀλιγοχρονίους οὔσας.

[62] ὁρᾷς τὸν Κνίδιον ἐκεῖνον ἀρχιτέκτονα οἷον ἐποίησεν; οἰκοδομήσας γὰρ τὸν ἐπὶ τῇ Φάρῳ πύργον, μέγιστον καὶ κάλλιστον ἔργον ἁπάντων, ὡς πυρσεύοιτο ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῖς ναυτιλλομένοις ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάττης καὶ μὴ καταφέροιντο ἐς τὴν Παραιτονίαν, παγχάλεπον, ὥς φασιν, οὖσαν καὶ ἄφυκτον εἴ τις ἐμπέσοι ἐς τὰ ἕρματα— οἰκοδομήσας οὖν τὸ ἔργον ἔνδοθεν μὲν κατὰ τῶν λίθων τὸ αὑτοῦ ὄνομα ἐπέγραψεν, ἐπιχρίσας δὲ τιτάνῳ καὶ ἐπικαλύψας ἐπέγραψε τοὔνομα τοῦ τότε βασιλεύοντος, εἰδώς, ὅπερ καὶ ἐγένετο, πάνυ ὀλίγου χρόνου συνεκπεσούμενα μὲν τῷ χρίσματι τὰ γράμματα ἐκφανησόμενον δέ, «Σώστρατος Δεξιφάνους Κνίδιος θεοῖς σωτῆρσιν ὑπὲρ τῶν πλοϊζομένων.» οὕτως οὐδ᾽ ἐκεῖνος ἐς τὸν τότε καιρὸν οὐδὲ τὸν αὑτοῦ βίον τὸν ὀλίγον ἑώρα, ἀλλ᾽ εἰς τὸν νῦν καὶ τὸν ἀεί, ἄχρι ἂν ἑστήκῃ ὁ πύργος καὶ μένῃ αὐτοῦ ἡ τέχνη.

Μετάφραση

[61] Γενικά να θυμάσαι εκείνο -και θα στο πω πολλές φορές- να γράφεις αποβλέποντας όχι μόνο στο παρόν για να σε επαινέσουν και να σε τιμήσουν οι σύγχρονοί σου, αλλά, έχοντας στόχο την αιωνιότητα, γράφε για τους επερχομένους και από εκείνους να απαιτήσεις την αμοιβή για το έργο σου, ώστε να λένε για σένα: «Εκείνος ήταν ελεύθερος άνθρωπος και γεμάτος θάρρος, χωρίς να λέει κολακείες ούτε δουλοπρεπείς εκφράσεις αλλά την αλήθεια σε όλα». Αυτό τον κανόνα πρέπει κάθε φρόνιμος να τοποθετεί πάνω από όλες τις ελπίδες του παρόντος, που είναι τόσο βραχυχρόνιες.

[62] Θυμάσαι τι έκανε ο αρχιτέκτονας εκείνος από την Κνίδο; Έχτισε τον πύργο στη νήσο Φάρο, μέγιστο και κάλλιστο έργο, για να φωτίζονται από αυτό οι ναυτιλλόμενοι σε μεγάλη απόσταση μέσα στη θάλασσα, και να μην παρασύρονται στην Παραιτονία, ακτή πολύ δύσκολη, όπως λένε, που δε γλύτωνες αν έπεφτες στους βράχους της. Αφού λοιπόν έχτισε το έργο, έγραψε από μέσα, επάνω στην πέτρα, το όνομά του και κατόπιν το έχτισε με γύψο και το κάλυψε γράφοντας το όνομα του τότε βασιλιά, ξέροντας, όπως και έγινε, ότι σε λίγο χρόνο τα γράμματα θα πέσουν μαζί με το επίχρισμα και θα φανεί το «Σώστρατος Δεξιφάνους Κνίδιος θεοῖς σωτῆρσιν ὑπὲρ τῶν πλοϊζομένων.». Έτσι ούτε εκείνος απέβλεπε στις τότε περιστάσεις ούτε στη σύντομη ζωή του, αλλά στη σημερινή εποχή και στη μελλοντική, όσο ο πύργος θα στέκεται όρθιος και θα διατηρείται η τέχνη του.

(μετάφραση Β. Τσακατίκας)

4 years, 9 months ago.

Στοιχεία Συνδέσμου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Κτήριο Νίκου Κιτσίκη
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
158 80 Ζωγράφου

ΑΦΜ 997128621 (ΔΟΥ: ΙΒ Αθηνών)

IBAN: GR6902602340000480201448266 (Τράπεζα Eurobank)


Διοικητικό Συμβούλιο

  • Ν. Λαγαρός, Πρόεδρος

  • Ι. Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος

  • Η. Παπακωνσταντής, Γενικός Γραμματέας

  • Χ. Πλατή, Έφορος

  • Π. Θανόπουλος, Ταμίας

  • Δ. Βαμβάτσικος, μέλος

  • Ε. Βουγιούκας, μέλος

4 years, 9 months ago.