Ελληνικά

Practical exercise

ΓΕΝΙΚΑ

Το ΕΜΠ υπήρξε το πρώτο μεταξύ των τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας στο οποίο η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, σε κάποιες Σχολές του, υπήρξε αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών. Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός επεκτάθηκε και η Πρακτική Άσκηση έχει συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό φοιτητών στις Σχολές όπου είναι θεσμοθετημένη, ενώ παράλληλα καλύπτει επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με τα νέα επιστημονικά αντικείμενα του Μηχανικού. Σήμερα, η θεσμοθετημένη Πρακτική Άσκηση ενισχύεται μέσα από την Πράξη με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΚΔιΒιΜ)» , Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην ουσιαστικότερη σύνδεση του ΕΜΠ με το χώρο της παραγωγής και συνδράμει ουσιαστικά:

• Στην εμπέδωση των θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων των φοιτητών μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη.

• Στην εξοικείωση των φοιτητών με την πραγματικότητα της εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον.

• Στην αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών

• Στην καλλιέργεια πνεύματος δημιουργικής συνεργασίας και ομαδικής εργασίας με άλλες επιστημονικές ειδικότητες που συνυπάρχουν στους χώρους απασχόλησης

• Στη διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης

• Στη δημιουργία σταθερής και αμφίδρομης σχέσης συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και παραγωγής.

Το μάθημα είναι ΚΕΥ του 9ου εξαμήνου, αλλά πραγματοποιείται κατά το εαρινό (10ο) εξάμηνο. Η αξιολόγηση δίδεται ως "Επιτυχία" ή "Αποτυχία" με βάση την έκθεση πεπραγμένων του φοιτητή αλλά και την συν-αξιολόγησή του από τους Επιβλέποντες. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο μήνες.

Διαβάστε τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Συνδεθείτε με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΜΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:

• την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα

• τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

• τη δια βίου μάθηση και

• την έρευνα.

Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ) προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τονίζεται ότι κάθε δράση συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ πρέπει οπωσδήποτε να αφήνει μετά την ολοκλήρωσή της ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα στη χώρα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο εύρος επωφελούμενου πληθυσμού.Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΚΔιΒιΜ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ πρέπει: • να έχουν χαρακτήρα καινοτόμο,

• να στηρίζουν την εισαγωγή νέων θεσμών ή την αναβάθμιση παλαιότερων,

• να συμβάλουν στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων

• να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

και γενικότερα να έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Αρμόδια για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΚΔιΒιΜ (ΕΥΔ ΕΚΔιΒιΜ).

8 years ago.