Ελληνικά

Related News


Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21

1 week, 5 days ago.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 407/80

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, για το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@civil.ntua.gr αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 23.3.2021- 6.4.2021. Οι τέσσερις (4) θέσεις αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 1. (α) Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι , β) Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙI, (γ) Εργαστήριο Κατασκευών και Γεωτεχνικής.

 2. Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές

 3. (α) Εδαφομηχανική Ι, (β) Θεμελιώσεις

 4. Κατασκευή Οδών

Σε περίπτωση που το μέγεθος των συνημμένων αρχείων δεν καθιστά εφικτή την ηλεκτρονική τους αποστολή μέσω e-mail, παρακαλούνται να τα στείλουν με χρήση του we transfer, γνωστοποιώντας μας παράλληλα και το σχετικό link.

Attached file

3 weeks, 1 day ago.


Έναρξη διανομής εαρινού εξαμήνου 2020-21

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

3 weeks, 1 day ago.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές - περίοδος Μαρτίου 2021

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για διδακτορικές σπουδές στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την συνημμένη Πρόσκληση.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά και να υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: metaptihiako@civil.ntua.gr

 1. Εντυπη συμπληρωμένη αίτηση (στα ελληνικά). Η ίδια αίτηση μπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί και στα αγγλικά.

 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου

 4. Επικυρωμένο αντίγραφο πρώτου πτυχίου (Δίπλωμα)

 5. Επικυρωμένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας πρώτου πτυχίου

 6. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υφίσταται)

 7. Επικυρωμένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υφίσταται)

 8. Αντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών (εφόσον υφίστανται) επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή

 9. Δύο συστατικές επιστολές

Οι κάτοχοι διπλώματος ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίσουν επιπρόσθετα τα εξής:

 • Για το πρώτο πτυχίο (π.χ. Bachelor) βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ ισοτιμίας και αντιστοιχίας με ελληνικά ΑΕΙ

 • Για μεταπτυχιακό δίπλωμα (π.χ. Master) βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ.

Για διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην κα Α. Θεοφανίδου τηλ. 210 772 3459

1 month, 3 weeks ago.


Ανακοίνωση εγγραφών εαρινού ακ. έτους 2020-21

Attached file

2 months ago.


Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21

2 months, 1 week ago.


Οδηγίες προς τους φοιτητές για τηλε-εξετάσεις με τις πλατφόρμες ΜS Teams & ΜS Forms

Attached file

2 months, 3 weeks ago.


Πρόγραμμα χειμερινής εξεταστικής ακαδ. έτους 2020-21

Πρόγραμμα

Για την περίοδο ισχύος της ΚΥΑ ΦΕΚ 30 8/1/2021 ή παράτασης αυτής ΟΛΑ τα μαθήματα θα εξετάζονται αποκλειστικά με ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσα.

Στο πρόγραμμα αναφέρονται και τα εαρινά μαθήματα (επί πτυχίω) , που έχουν δηλώσει άνω των 15 φοιτητών . Για τα εαρινά μαθήματα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα (που τα έχουν δηλώσει μέχρι 15 φοιτητές, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση των φοιτητών με τον αρμόδιο διδάσκοντα.

3 months, 1 week ago.


Ηλεκτρονικές εξετάσεις - Σύστημα ΔΗΛΟΣ

Παρακαλούνται όλοι οι διδάσκοντες, επόπτες και φοιτητές που θα συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις να εγγραφούν στο σύστημα ΔΗΛΟΣ. Θα χρειαστεί να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο του συστήματος, να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία "Σύνδεση" και να ταυτοποιηθούν με τα επίσημα στοιχεία τους στα συστήματα του ΕΜΠ (username@ntua.gr με το username και το password που έχουν στο central).

Μία επίσκεψη αρκεί για την εγγραφή. Όμως χωρίς να την κάνουν έγκαιρα, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούν να καταχωριστούν στις λίστες των εξεταστών/εξεταζόμενων και να χάσουν την πρώτη εξέταση.

3 months, 1 week ago.


Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21

6 months, 2 weeks ago.


Organizing remote lecturing

The School of Civil Engineering has turned all courses into distance learning based on the current timetable.

For each individual course, students enrolled in "mycourses" in the particular course receive an email from the previous day containing a link. Following the link, students are able to enter the virtual classroom at the time of each lesson. Teaching is interactive and students are able to ask or answer questions, or even present their work (sharing their computer screen).

Participation requires a device (desktop, laptop, tablet) with microphone and camera. Students will have their microphone and camera turned off while watching, and they will turn on when they speak themselves. The system to use is https://www.webex.com/.

1 year, 1 month ago.


Γνωρίστε την Βιβλιοθήκη και τον τρόπο λειτουργίας της

Εκδήλωση: Γνωρίστε την Βιβλιοθήκη και τον τρόπο λειτουργίας της.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΜΠ σας προσκαλεί στην ψηφιακή εκδήλωση με θέμα: Γνωρίστε την Βιβλιοθήκη ΕΜΠ και τον τρόπο λειτουργίας της. Θα ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες, τις συλλογές αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης στις έκτακτες συνθήκες που η πανδημία επέβαλλε και να θέσετε ερωτήσεις.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω webex κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες. Παρακαλούμε να κάνετε την εγγραφή σας επιλέγοντας:

1. Παρασκευή 09/04 ώρα 13:45- 14:45,

2. Τετάρτη 14/04 ώρα 13:00- 14:00,

3. Πέμπτη 15/04 ώρα 12:45-13:45,

4. Τρίτη 20/04 ώρα 11:00- 12:00,

5. Παρασκευή 23/04 ώρα 10:30- 11:30

1 week, 2 days ago.


Ενημέρωση Πολυτεχνειακής Κοινότητας για τον νέο τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΕΜΠ

Attached file

2 months ago.


Quality policy

Attached file

4 months, 2 weeks ago.


NTUA Road Safety Research ranked 2nd in Europe and 6th worldwide, 2019

Road Safety Research at the Department of Transportation Planning and Engineering of the School of Civil Engineering of NTUA is ranked 2nd in Europe and 6th worldwide according to a recent study published at the leading safety Scientific Journal Accident Analysis and Prevention. Moreover, NTUA Prof. George Yannis appears between the most productive scientific authors worldwide in the field of road safety. This ranking is based on a systematic analysis of all road safety studies published on Science Citation Index Expanded (SCIE) and Social Sciences Citation Index (SSCI) between 2000 and 2018.

[HEAL-Link][link]

2 years, 3 months ago.


The students of the School of Civil Engineering win the NTUA's Basketball Championship

The Basketball team of students of the School of Civil Engineering took the first place in the Basketball Championship of the National Technical University of Athens. A total of 18 teams from the NTUA’s Schools participated in the championship. The games were held in the closed gym of the Zographou campus. The event began in March 2018 and the final four was held in December of the same year. The winning was composed by the following students (in alphabetical order):

 • Thodoris Agoris
 • Giorgos Vitsos
 • Kostas Vlachakis
 • Akis Golemis
 • Panayiotis Dimitriadis
 • Romanos Ioannides
 • Vassilis Kallimoyiannis
 • Alexandros Siamopoulos
 • Kostas Fakopoulides

The School congratulates the winners and wishes them success in all areas.

Attached files

2 years, 3 months ago.


Formal visit of the Dean of School of Civil Engineering in China

On September 15th-23rd, 2018, the Dean of the School of Civil Engineering, Mr. N. D. Lagaros and the Director of MSc in "Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures" Mr. V. Koumousis visited, upon invitation, the University of Fuzhou located in the homonymous city in China as well as the Graduate School of the University of Tsinghua, located in Shenzhen, China. The purpose of the visit was to explore forms of collaboration on educational and research level with the two Chinese Universities. It should be noted that Tsinghua University ranks among the 10 best Universities of the world in Engineering Sciences in most international rankings (Shanghai, QS, USNews).

The delegation of the School of Civil Engineering visited laboratories of different departments in Fuzhou and Tsinghua Universities and met with the faculty members of these laboratories examining the possibility of collaboration. Official meetings were held with the Secretary and Chairman of the University Council, Mr. CHEN Yongzheng (Fuzhou University) and Associate Dean, Prof. YANG Rui Dong (Tsinghua University). Delegations of both Universities had visited the NTUA during June 2018. It was agreed with Mr. CHEN Yongzheng (Fuzhou University) to develop bilateral contacts aiming to:

 • The establishment of International Joint Labs with subjects related to "Harbor Works" and "Protection of Monuments and Cultural Heritage".

 • Co-operation at research level through submission of joint research proposals in the framework of bilateral and European programs calls. Exploration of creating joint postgraduate education programs.

 • Exploration of creating joint postgraduate education programs. With Prof. YANG Rui Dong (Tsinghua University) was discussed the possibility of signing a Memorandum of Understanding (MoU) at the institutional level and agreed to develop bilateral contacts aimed at:

 • Τhe collaboration on Sanitary Engineering issues (with Professor GUAN Yuntao, Directorate of Environment) and Energy (with Professor JIANG Yuelu, Directorate of Marine Sciences).

 • Co-operation at the research level through submission of joint research proposals in the framework of bilateral and European programs calls.

 • The exchange of students and faculty members

Attached file

2 years, 6 months ago.


Official recognition of the Civil Engineering Diploma of NTUA as Integrated Master

Attached files

2 years, 6 months ago.


Curriculum Guide 2018-19

The English version will be available here soon

Attached file

2 years, 7 months ago.


Inspection of Damte dam, Ethiopia, May 2018

In 2001, with the thesis of the then postgraduate student of the School of Civil Engineering of NTUA Evgenia Arapaki (see link below), an initiative begun to construct the small dam Damte in South-Western Ethiopia as a pilot project to deal with the intense drought problems in Ethiopia. The project was accomplished (in 2006), with full funding from Greek sources and with the participation of other students and professors of the School.

Now the graduating student of the School Ioanna Kouki is working in the frame of her diploma thesis on the assessment of the dam. Between 8/5 and 14/5/2018, a mission of the School took place in the area with the said student and the member of the Lab Teaching Staff Dr. Haris Saroglou. The mission was made possible thanks to the support and organization of the Ethiopian Honorary Consul in Greece, Terina Armenakis, who managed to find sponsors for the mission. (The School did not contribute financially). The purpose of the visit was to inspect the current situation, assess the operation of the dam and identify any problems.

This small scale irrigation dam is a characteristic example of the positive effect that Civil Engineering works can have on the living conditions of people and local societies.

Attached files

 • Photo 1 (452.3 KB): General view of the Damte irrigation dam from its downstream side.
 • Photo 2 (181.5 KB): Dr. Ch. Saroglou, member Lab Teaching Staff of the School of Civil Engineering, and Ioanna Kouki, graduating student of the School, among residents of the area.
 • Photo 3 (447.5 KB): Meeting of the NTUA mission with the residents of the area benefiting from the operation of the dam.

2 years, 11 months ago.