Ελληνικά

Έντυπα Αιτήσεων Διπλωματούχων

Τα πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφο Διπλώματος για το εσωτερικό
 • Αντίγραφο Διπλώματος για το εξωτερικό
 • Αντίγραφο Διπλώματος για το εσωτερικό με σειρά κατάταξης
 • Αντίγραφο Διπλώματος για το εξωτερικό με σειρά κατάταξης
 • Αναλυτική Βαθμολογία για το εσωτερικό
 • Αναλυτική Βαθμολογία για το εξωτερικό
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Υποψήφιου διδάκτορα

  Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Σχολής. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρωθεί η αίτηση σε αρχείο μορφής MS Word ή σε αρχείο μορφής ODF και να αποσταλεί στην Γραμματεία της Σχολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( admin@civil.ntua.gr ).

  Για τους διπλωματούχους απαιτείται για κάθε πιστοποιητικό παράβολο 1,52 ευρώ εκδιδόμενο από το λογιστήριο του ΕΜΠ.

Υπεύθυνη: κ. Γιουβά, τηλ. 210 772 4229

Attached files

7 years, 11 months ago.