Ελληνικά

Επιτυχόντες Ειδικής Κατηγορίας 5%, Ακ. Έτους 2014-15

Ανακοινώνεται ότι οι εισαγόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καλούνται για εγγραφή στη Σχολή στο διάστημα από 22-10-2014 μέχρι και 05-11-2014 προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής.

  2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτιβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.(δίνεται από τη Γραμματεία).

  3. Πρωτότυπο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/ τ.β΄/14-2-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση.

  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως

  5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

5 years, 10 months ago. 12:47:23, 27-10-2014.