Ελληνικά

Απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 10/5/2019)

Οι φοιτητές της Σχολής, με κωδικό cv17…. και πριν, που έχουν κάνει αίτηση για απαλλαγή σε μαθήματα και η αίτησή τους δεν εγκρίνεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση, εκ νέου, για το ίδιο μάθημα.

3 years ago. 14:11:49, 10-5-2019.