Ελληνικά

Ανακοίνωση Δήλωσης Τομέα Διπλωματικής

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο από 16-31/3/2020 και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση grades@civil.ntua.gr . Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα.

Attached file

3 years ago. 13:02:55, 10-3-2020.