Ελληνικά

Συνέχιση σπουδών αλλογενών φοιτητών

Σύμφωνα το με αριθμ. 142/26-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενοίς/αλλοδαποί φοιτητές εντός Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, όπως ενημερώσουν ηλεκτρονικά τη Γραμματεία της Σχολής αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο admin@civil.ntua.gr, για την ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα.

Attached file

7 months, 2 weeks ago. 14:37:35, 05-6-2020.