Ελληνικά

Εκπαιδευτική Εκδρομή φοιτητών 1ου έτους, στο πλαίσιο του μαθήματος "Γεωλογία Μηχανικού"

Το Σάββατο 11/12/21 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή των φοιτητών 1ου έτους στο πλαίσιο του μαθήματος “Γεωλογία Μηχανικού”.

Η εκδρομή έγινε σε θέσεις στην περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου και της Κακιάς Σκάλας. Συμμετείχαν 65 φοιτητές και συνόδευαν οι διδάσκοντες του μαθήματος Επ. Καθηγητής Β. Μαρίνος και Δρ. Ε.ΔΙ.Π. Χ. Σαρόγλου.

Διώρυγα Κορίνθου: Αφού έγινε η γεωλογική και τεχνικογεωλογική περιγραφή των μαργαϊκών σχηματισμών και της τεκτονικής δομής της περιοχής, αναπτύχθηκαν τα θέματα των καταπτώσεων στα πρανή της Διώρυγας, των μηχανισμών αστοχίας τους, των μέτρων προστασίας τους και μείωσης της διακινδύνευσης με την γεωμηχανική παρακολούθηση. Επίσης, συζητήθηκαν τα θέματα θεμελίωσης των νέων οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών σε σχέση με τη ποιότητα των συγκεκριμένων γεωλογικών σχηματισμών και της ενεργότητας των ρηγμάτων στην περιοχή θεμελίωσης.

Κακιά Σκάλα: Στην Κακιά Σκάλα αναπτύχθηκαν θέματα αλλαγής χάραξης των έργων Πολιτικού Μηχανικού λόγω της ενεργούς σεισμικότητας, στην στενή περιοχή του έργου, μέσα από την κατασκευή σειράς σηράγγων. Πραγματοποιήθηκε επιτόπου άσκηση υπολογισμού των μετακινήσεων από την πιθανή ενεργοποίηση του ρήγματος στη διάρκεια ζωής των έργων και συζητήθηκε ο σχεδιασμός διατομής σήραγγας σε θέση τομής της με το σεισμικό ρήγμα. Αναλύθηκαν τα θέματα ευστάθειας των βραχωδών πρανών και έγινε παρουσίαση από την εταιρεία Ολυμπία Οδό Α.Ε. των μέτρων προστασίας (αφορά τους φράκτες ανάσχεσης) έναντι βραχοκαταπτώσεων κατά μήκος της οδού, την εκτίμηση της διακινδύνευσης (risk) και τη συντήρησή τους τα τελευταία χρόνια.

Τέλος έγινε παρουσίαση των μέτρων υποστήριξης των σηράγγων σε σχέση με την ποιότητα του ασβεστόλιθου στις θέσεις αυτές, κυρίως την παρουσία καρστικοποιημένου ασβεστόλιθου, κατακερματισμένων δομών αλλά και μικρού πλευρικού καλύμματος.

Οι φοιτητές είχαν εξαιρετική συμμετοχή σε όλα τα θέματα που τους αναπτύχθηκαν και συνεργάστηκαν άψογα με τους διδάσκοντες. Τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Θερμές ευχαριστίες στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ για την κάλυψη των εξόδων της εκπαιδευτικής άσκησης αλλά και στην Ολυμπία Οδό Α.Ε. για την δυνατότητα επίσκεψης στο υπό λειτουργία έργο της Κακιάς Σκάλας και την παρουσίαση του προγράμματος παρακολούθησης των βραχοκαταπτώσεων.

Attached files

5 months ago. 11:11:26, 15-12-2021.