Ελληνικά

Ανακοίνωση αιτήσεων υποψηφίων μετεγγραφής με μοριοδότηση

Καλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στην Γραμματεία της Σχολής οι αιτούντες μετεγγραφή με μοριοδότηση, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ακαδ. έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και τις με αρ και τις με αρ. 154762/Ζ1/30-11-2021 και 156445/Ζ1/2-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να καταθέσουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από 8.12.2021 έως 17.12.2021 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση meteggrafes@civil.ntua.gr με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση μετεγγραφής που υποβάλατε στο Υπουργείο Παιδείας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το ΄Ιδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Attached file

1 year, 5 months ago. 10:38:40, 08-12-2021.