Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που δικαιούνται να καταθέσουν αιτήσεις για απαλλαγή

Α) από την Ξένη Γλώσσα,

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν την αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: aitiseisapallagon@civil.ntua.gr με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 28/3/2022 έως 8/4/2022.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία διπλώματος πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας

Β) από την φοίτηση και την εξέταση μαθημάτων,

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις : Έντυπη αίτηση 1 και Έντυπη αίτηση 2 (συμπληρώνεται για κάθε μάθημα χωριστά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: aitiseisapallagon@civil.ntua.gr με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 28/3/2022 έως 8/4/2022.

Δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή φωτοαντίγραφο από τη Σχολή Προέλευσης (Σχολή προέλευσης θεωρείται η Σχολή βάσει της οποίας έχει γίνει η εγγραφή στη Σχολή).

  2. Βεβαίωση για τη διδαχθείσα ύλη της Σχολής Προέλευσης ή οδηγό σπουδών.

Attached file

1 year, 6 months ago. 14:41:01, 24-3-2022.