Τεχνικά Υλικά I

Περιγραφή Μαθήματος:

Εισαγωγή στη δομή και στις ιδιότητες των υλικών, στις έννοιες της τυποποίησης, της ονοματολογίας και των προδιαγραφών. Έλεγχος, δοκιμασίες και τεχνική των μετρήσεων. Ιδιότητες, χαρακτηριστικά και μηχανική συμπεριφορά Φυσικών λίθων, Κονιών και Τσιμέντου, Σκυροδέματος, Αδρανών, Ασφαλτικών, Μεταλλικών και Κεραμικών υλικών, Ξύλου και Πολυμερών. Εισαγωγή στις έννοιες της φθοράς και της ανθεκτικότητας. Συμπεριφορά στις θερμοκρασιακές - υγρασιακές αλλαγές και στην πυρκαγιά.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Αρχές Οικολογίας και Χημείας, Φυσική, Μηχανική του Στερεού Σώματος, Εργαστήριο δομικών υλικών και υλικών οδοποιίας

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Εισαγωγή Ιστορική εξέλιξη των δομικών υλικών. Δομή των υλικών. Φυσικές, θερμικές, μηχανικές και άλλες ιδιότητες. Έλεγχοι, δοκιμασίες, τεχνική των μετρήσεων. Τυποποίηση, προδιαγραφές υλικών. 4
2 Φυσικοί λίθοι και προϊόντα τους Κατηγορίες λίθων. Μάρμαρα. Αίτια καταστροφών, μέσα προστασίας και συντήρηση φυσικών λίθων. Θραύση πετρωμάτων 2
3 Αδρανή υλικά Προέλευση. Παραγωγή. Εξόρυξη. Κατεργασία. Ταξινόμηση. Χαρακτηριστικές ιδιότητες. Κοκκομετρική ανάλυση. Πρότυπες καμπύλες κανονισμών, καταλληλότητα, έλεγχοι, δοκιμασίες αδρανών. Μείγματα αδρανών. Μέτρο λεπτότητας αδρανών. Ειδικές κατηγορίες αδρανών. 6
4 Κονίες - Κονιάματα Κονίες: Τρόποι παραγωγής. Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Ισχύοντες κανονισμοί. Πηλοί. Άσβεστος. Γύψος. Εναλλακτικές κονίες. Κονιάματα: Κατηγορίες. Σύνθεση. Ιδιότητες - χαρακτηριστικά. Κριτήρια καταλληλότητας. Έλεγχοι - δοκιμασίες. Προδιαγραφές. Κανονισμοί. Παραδοσιακά κονιάματα. 4
5 Τσιμέντο Παραγωγή. Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Έλεγχοι και δοκιμασίες. Κανονισμοί τσιμέντου. Ειδικές κατηγορίες τσιμέντου. 6
6 Σκυρόδεμα Συστατικά, δομή, αντοχή, παραμορφώσεις, ανθεκτικότητα, μελέτη σύνθεσης, συμπεριφορά νωπού σκυροδέματος. 6
7 Κεραμικά Παραγωγή. Γεωμετρικά, φυσικά, μηχανικά και άλλα χαρακτηριστικά 4
8 Μεταλλικά υλικά Δομικός χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος: Παρασκευή, δομή, ονοματολογία, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, διάβρωση και συμπεριφορά στις θερμοκρασιακές αλλαγές. Αλουμίνιο, ανοξείδωτοι χάλυβες (δομικών εφαρμογών): Παρασκευή, δομή, ονοματολογία, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, συμπεριφορά στις θερμοκρασιακές αλλαγές. 12
9 Ξύλο Είδη και προϊόντα ξύλου. Μηχανικές ιδιότητες. Ερπυσμός - επίδραση της υγρασίας. Ανθεκτικότητα. Μέτρα πυροπροστασίας του ξύλου. 4
10 Πολυμερή Δόμησης και ενισχύσεων Βασικές ιδιότητες, άοπλα και ινοπλισμένα πολυμερή, κυψελωτά πολυμερή. Περιβαλλοντικές επιδράσεις, θερμική συμπεριφορά και υγρομόνωση. 4

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της δομής και τις ιδιότητες της ύλης ώστε να κατανοούν τη συσχέτιση χαρακτηριστικών δομής – ιδιοτήτων υλικών
 2. κατανοούν την εφαρμογή του συστήματος προτυποποίησης στην τεχνολογία των υλικών
 3. γνωρίζουν βασικά θέματα παραγωγής και τεχνολογίας όλων των υλικών Πολιτικού Μηχανικού
 4. κατανοούν τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά όλων των υλικών Πολιτικού Μηχανικού

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη.
Μέσα διδασκαλίας Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις) ΝΑΙ

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • Τελική γραπτή εξέταση: 50%
 • Ενδιάμεση πρόοδος: 50%
 • Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 10%

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 1. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Έκδοση: 10/2013, Συγγραφείς: Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου, ISBN: 960-92177-1-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 2. Τεχνικά Υλικά, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12867482, Έκδοση: 1η/2011, Συγγραφείς: Κορωναίος Αιμίλιος - Πουλάκος Γ., ISBN: 978-960-266-346-2
 3. J. ZANIEWSKI, M. MAMLOUK, «Materials for civil and construction engineers», Pearson Education, (US) 2005
 4. James F. Shackelford, Introduction to Materials Science for Engineers (7th Edition), November 9, 2008, Prentice Hall, ISBN-10: 0136012604, ISBN-13: 978-0136012603
 5. Γ. Χρυσουλάκης, Δ.Παντελής, Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 2003.
 6. P. K. Mehta, P. J. M. Monteiro, Σκυρόδεμα. Μικροδομή, ιδιότητες και υλικά, (σε μετάφραση Ι. Παπαγιάννη), 3η Έκδ., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2009
 7. A. M. Neville, Properties of Concrete, 4th ed., Pearson Education, London, U.K., 2004
 8. Σ. Τσίμας, Σ. Τσιβιλής, “Επιστήμη και τεχνολογία τσιμέντου”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Ε.Μ.Π., Ζωγράφου, 2010.