Ελληνικά

Building materials I

Course Description:

Introduction, structure and properties. Standardization, designation and specifications. Inspection and testing, measurement technique. Natural stones: types, deterioration, protection and maintenance. Aggregates: origin, mining, manufacturing, treatment. Classification and properties. Binders: categories and production. Mechanisms of setting and hardening. Mortars: classes and composition, properties and characteristics. Ceramic materials: production, properties. Cement: production, regulations, types, categories. Mechanisms of setting and hardening. Concrete: ingredients, structure, strength, deformation, durability. Metallic materials: production, structure, designation, physical and mechanical properties, corrosion and thermal behavior. Wood: types and products. Mechanical properties, creep. Durability, fire protection measures. Polymers: types, properties, environmental effect. (OLD VERSION)

Laboratory work

Mechanical testing and determination of physical characteristics of the materials Non-destructive testing.

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Evolution on the building materials. Structure. Physical, thermal, mechanical and other properties. Testing, measurement techniques. Standardization and specification of materials. 4
2 Natural stones and their products - Aggregates Natural stones. Marbles. Deterioration causes, precaution measurements and preservation. Fracture of rocks Aggregates: Origin. Types of aggregates. Production. Mining. Treatment. Classification. Characteristic properties. Conformity. Grading - Fineness modulus. Specified size limits. Testing. Blending of aggregates. 6
3 Cement Production. Setting and hardening. Standards. Specifications. Standards. Special cements. 4
4 Concrete Ingredients, structure, strength, deformation, durability, mix design, fresh concrete. 8
5 Building limes - Mortars Building limes: Production. Setting and hardening. Standards. Clay. Lime. Gypsum. Mortars: Classification. Synthesis. Properties - characteristics. Conformation criteria. Testing. Specifications. Standards. Traditional mortars. 4
6 Ceramics Production. Shape, natural, mechanical and other characteristics 4
7 Masonry buildings under seismic actions Types, roles of mortar and masonry units, mechanical characteristics, design parameters, loading capacity, thermal behavior 4
8 Wood Wood and wood products. Mechanical properties. Creep - effect of humidity. Durability. Fire protection measures. 4
9 Metals Structural steel, concrete steel bars: Production, structure, nomenclature, physical and mechanical properties, corrosion and behavior in temperature changes. Aluminum, stainless steels (structural applications): Preparation, structure, nomenclature, physical and mechanical properties, behavior in temperature changes. 6
10 Structural and reinforcement polymers Resins and fiber-reinforced polymers, cellular polymers. Properties, Environmental effects, thermal behavior and waterproofing. 4

Learning Objectives

Upon successful completion of the course, students are able to:

 1. recognize structural characteristics and properties of the materials, in order to understand the relation between structure – material properties
 2. Understand the application of the standardization system to materials technology
 3. Know key issues of production and technology of all Civil Engineering materials
 4. Understand the properties and behavior of all civil engineering materials

Teaching Methods

Teaching methods Lectures Exampling and exercising in the classroom
Teaching media Presentation slides
Problems - Applications YES
Assignments (projects, reports) YES

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Mid-term exam: 70% 35% + 35 %
 • Assignments (projects, reports): 30%

Textbooks - Bibliography

 1. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Έκδοση: 10/2013, Συγγραφείς: Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου, ISBN: 960-92177-1-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Lecture Time - Place:

 • Tuesday, 10:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Αμφ. Ηχοτεχνίας
  • ΖΚτ. Αντ. Υλ., ΖΚτ. Αντ. Υλ. 201
 • Wednesday, 09:45 – 11:30,
  Rooms:
  • Αμφ. Ηχοτεχνίας
  • ΖΚτ. Αντ. Υλ., ΖΚτ. Αντ. Υλ. 201