Ελληνικά

Flood Risk Management

Course Description:

Prerequisite Knowledge

Υδρολογία-Υδραυλική

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή στις πλημμύρες Κατηγορίες πλημμυρών. Φυσικό πλαίσιο. Πιθανοτικό πλαίσιο. Ευάλωτες σε πλημμύρες περιοχές. Επιπτώσεις. 1Χ4
2 Υδρολογία πλημμυρών Κατανομές μεγίστων βροχοπτώσεων. Όμβριες καμπύλες. Κατάρτιση υετογράμματος σχεδιασμού. Εκτίμηση απωλειών. Συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα. Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού 4Χ4
3 Υδραυλική πλημμυρών Θραύση φράγματος. Διόδευση πλημμυρικού κύματος. Ροή σε πλημμυρικά πεδία. 3Χ4
4 Διαχείριση πλημμυρών Έργα διαχείρισης πλημμυρών. Κατασκευαστικά και μη κατασκευαστικά μέτρα. To πλημμυρικό καθεστώς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οδηγία 2007/60 3Χ4
5 Υπολογιστικά εργαλεία Χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα για την κατάρτιση χαρτών πλημμυρικής επικινδυνότητας και διακινδύνευσης σύμφωνα με την οδηγία 2007/60. HER-RAS. HEC-HMS 2Χ4

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη. Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (case studies) στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες PowerPoint. Υπολογισμοί σε ΗΥ με Excel.
Computer and software use Ναι
Problems - Applications Ναι
Student presentations Ναι

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Assignments (projects, reports): 30%

Lecture Time - Place:

 • Wednesday, 10:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 11
 • Friday, 11:45 – 13:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 4