Ελληνικά

Construction Site Organization and Safety - Construction Equipment

Course Description:

Introduction to the production of engineering projects, construction equipment, basic concepts of Mechanical Engineering, quantity take-off & measurement, on the design of construction sites, organization and staffing of construction sites. Health and Safety (OHSAS 18001 Essential Requirements, Legislative Framework, Safety and Health Plan & File according to the Greek legislation, Employees & Employee Responsibilities), the role of the Safety Engineer. Operational analysis and costing of basic construction works (earthworks, soil compaction, lifting, concrete & asphalt mix - Practical applications.

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Introduction – The knowledge area of Construction Engineering & Management, Description & requirements of the course, Introduction to the production of engineering projects. 1 x 3
2 Construction Equipment Construction Equipment - categories, main operations of earthmoving machines, selection. Cost of construction equipment (procurement, replacement, depreciation). 2 x 3
3 Elements of Mechanical Engineering Basic elements of mechanical engineering 1 x 3
4 Quantity Take-Off & Methods of Measurement Blueprints – dimensions, measurement, units, unit conversion, measurement of basic construction works. 1 x 3
5 Construction Site Organization Design and dimensioning of construction sites - Organization of a construction site 2 x 3
6 Health & Safety Health and Safety (OHSAS 18001 Essential Requirements, Legislative Framework, Safety and Health Plan & File according to the Greek legislation, Employees & Employee Responsibilities), the role of the Safety Engineer. 2 x 3
7 Operational Analysis of construction work Operational Analysis – Basic concepts – theoretical relations – approximate productivity estimation diagrams – Excavator- Truck, bulldozer– scraper & scraper & bull. Cost estimations. Practical examples 4 x 3

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της τεχνικής νομοθεσίας
 2. κατανοούν τους διαφορετικούς τύπους δομικού εξοπλισμού και τη χρήση τους,
 3. υπολογίζουν τις προμετρούμενες ποσότητες σε βασικές κατασκευαστικές εργασίες,
 4. σχεδιάζουν βασικές εργοταξιακές διατάξεις
 5. κατανοούν τις βασικές αρχές υγιεινής & ασφάλειας έργων & εργοταξίων
 6. υπολογίζουν την παραγωγικότητα και το κόστος βασικών κατασκευαστικών εργασιών.

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση ασκήσεων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Other Ενδιάμεση πρόοδος

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Mid-term exam: 30%

Textbooks - Bibliography

 1. Παντουβάκης, Π. & Λαμπρόπουλος, Σ. (2012) Οργάνωση Εργοταξίων, Αθήνα, ISBN 978-960-93-4005-2 (Κωδικός Ευδόξου: 12866901)
 2. Σημειώσεις

Lecture Time - Place:

 • Monday, 11:45 – 14:30,
  Rooms:
  • Αμφ. 1/2