Ελληνικά

Quality Control and Quality Assurance

Course Description:

[Missing information in the English transcript]

Prerequisite Knowledge

Διαχείριση Τεχνικών Έργων.

Course Units

# Title Description Hours
1 Basic concepts Definition of Quality, Difference between Quality and Category. The Cost of Quality. The tools of Quality 3
2 Quality Management System (QMS) Quality management systems: Requirements, Development and Documentation. The Project Quality Plan (PQP). Development of a PQP for technical projects. Implementation a PQP in a construction company. 9
3 Quality foundations Standardization, Metrology, Compliance Assessment. Regulation EU No 305/2011 -construction products. The CE marking. The interconnection of Quality Management System, Safety and Health Management System and Environmental Management System in the technical project. 9
4 Conformity Criteria Producer’s and consumer’s risk. Control by attributes, control by variables. Operating curves 6
5 Shewhart charts Production under statistical control. Mean value and range diagrams. Limits of immediate action, 6
6 Cusum diagrams Deviation from the mean value. Estimation of variability. Decision lines. Sampling frequency. 6

Learning Objectives

After successful accomplishment, the students will:

Be able to implement and use quality management systems. Be able to develop Project Quality Plan and to use basic functions of commercial software Be able to understand and develop conformity criteria depending on the consumer’s and producer’s risk Be able to follow the production process and intervening when the production is out of statistical control.

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη. Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (case studies) στην τάξη
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point. Υπολογισμοί σε ΗΥ με Excel και υπολογιστικούς κώδικες.
Laboratories NAI
Computer and software use Ναι: βασική χρήση εμπορικών προγραμμάτων, χρήση μαθηματικών προγραμμάτων και EXCEL.
Problems - Applications ΝΑΙ
Assignments (projects, reports) Προβλέπεται η παράδοση ασκήσεων/θέματος με προφορική εξέταση.

Student Assessment

 • Assignments (projects, reports): 70%
 • Problems - Applications: 30%

Textbooks - Bibliography

 1. Παντουβάκης, Π. (2012) Διοίκηση-Διαχείριση Έργων με το πρότυπο του IPMA, Αθήνα, ISBN 978-618-80450-0-2 (Κωδικός Ευδόξου: 12866900)
 2. Σημειώσεις στο mycourses
 3. Κόλιας, Σ. & Σταθόπουλος Α. 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας' (Σημειώσεις κατά την παράδοση)
 4. Juran, J. M., 'Quality Planning and Analysis', 3rd Edition, McGraw-Hill International Editions, 1993
 5. Evans, J. R., Linday, W. M., 'The Management and Control of Quality', 2nd Edition, West Publishing Co., 1993
 6. Schoonmaker, S. J., 'ISO 9001 for Engineers and Designers', McGraw-Hill, 1997

Lecture Time - Place:

 • Monday, 09:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 11