Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Περιγραφή Μαθήματος:

Tο σύστημα διαχείρισης έργων του IPMA (Μέθοδοι έναρξης, συντονισμού, επίλυσης προβλημάτων, ελέγχου και ολοκλήρωσης έργων) & τα πρότυπα διαχείρισης έργων ISO 21500:2012, ISO 21504:2015 και ΕΛΟΤ1429. Προχωρημένες μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού (RSM, Κρίσιμη αλυσίδα, Monte Carlo). Βασική εκμάθηση λογισμικού (Primavera, MS-Project). Στατιστικός έλεγχος ποιότητας: κίνδυνος παραγωγού, κίνδυνος ιδιοκτήτη, κριτήρια συμμορφώσεως, καμπύλες ελέγχου (διαγράμματα Shewhart, διαγράμματα αθροιστικών αποκλίσεων, CuSum).

Απαιτούμενες Γνώσεις

Διαχείριση Τεχνικών Έργων.

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Σύστημα IPMA Ακαδημαϊκή / Επαγγελματική Διοίκηση Έργων. Το σύστημα πιστοποίησης του IPMA. Εγχειρίδιο Έργου. Βασικά Σχέδια Διαχείρισης Έργου. Συνοπτική Περιγραφή Έργου / Τεχνική Περιγραφή – Στόχοι του Έργου, Περιβάλλον Έργου, Work Breakdown Structure, Μέσα Παραγωγής και Κόστος Έργου, Σχεδιασμός Οργανωτικής Δομής, Ο ρόλος του Κυρίου του Έργου στη διαδικασία παραγωγής, Γράφημα κατανομής αρμοδιοτήτων– επικοινωνίες. Εργοκεντρικοί Φορείς 12
2 Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Επισκόπηση Μεθόδων Χρονικού Προγραμματισμού (MPM, PERT, CC, Monte Carlo). Γραμμικά Έργα (Αναπαράσταση, σχέση με μεθόδους δικτυωτής ανάλυσης, υπολογισμός ελέγχουσας ακολουθίας) 3
3 Λογισμικό Διαχείρισης Έργων Χρήση Η/Υ στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων – Λογισμικό για το Χρονικού Προγραμματισμού Έργων 6
4 Κριτήρια συμμορφώσεως Κίνδυνος παραγωγού, κίνδυνος ιδιοκτήτη, δειγματοληψίες, έλεγχοι με ιδιοχαρακτηριστικά, έλεγχοι με μεταβλητές, καμπύλες λειτουργίας 6
5 Διαγράμματα Shewhart Παραγωγή υπό στατιστικό έλεγχο, διαγράμματα μέσης τιμής, διαγράμματα εύρους. Ορια άμεσης ενέργειας, όρια προειδοποιήσεως 6
6 Διαγράμματα αθροι¬στικών από-κλίσεων CuSum Αποκλίσεις από την τιμή στόχο, εκτίμηση μεταβλητότητας, γραμμές λήψης αποφάσεων. Σύγκριση δ/των Shewhart- CuSum. Συχνότητα δειγματοληψίας. 6

Μαθησιακοί Στόχοι

 1. εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης έργων
 2. υπολογίζουν τα χρονικά στοιχεία έργων με σύγχρονες μεθόδους,
 3. κατανοούν τη διαφορά στις παραδοχές των διαφορετικών μεθόδων χρονικού προγραμματισμού,
 4. χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες εμπορικών λογισμικών
 5. κατανοούν και σχεδιάζουν κριτήρια συμμορφώσεως ανάλογα με τον αποδεκτό κίνδυνο ιδιοκτήτη ή/και τον ανεκτό κίνδυνο παραγωγού.
 6. παρακολουθούν την πορεία μιας παραγωγής ή μιας διαδικασίας και παρεμβαίνουν εγκαίρως για άρουν τα αίτια που οδηγούν την παραγωγή εκτός στατιστικού ελέγχου.

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη. Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (case studies) στην τάξη
Μέσα Διδασκαλίας Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point. Υπολογισμοί σε ΗΥ με Excel και υπολογιστικούς κώδικες.
Εργαστήρια NAI
Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων Ναι: βασική χρήση εμπορικών προγραμμάτων, χρήση μαθηματικών προγραμμάτων και EXCEL.
Ασκήσεις ΝΑΙ
Θέματα, εργασίες και τεχνικές εκθέσεις Προβλέπεται η παράδοση ασκήσεων/θέματος με προφορική εξέταση.

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • 70% Θέματα, εργασίες και τεχνικές εκθέσεις
 • 30% Ασκήσεις

Διδασκαλία:

 • Παρασκευή, 12:45 – 15:30,
  Αίθουσες:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 15