Ελληνικά

Engineering Law

Course Description:

Elements of Law: Introduction. Fundamental concepts and legal aspects on the following branches of the law: Public Law (Constitutional, Administrative, Protection of Environment, Environmental Impact Studies). Civil Law (General Principles, Property Law, Obligations Law, Copyright Law) Commercial Law (Mercantile Law, Commercial Transaction Law, Company Law, Security Law, Industrial Property Law, Assurance Law, Merchant Marine and Bankruptcy Law) Labour Law (Personal and Collective, Workers’ Safety and Health, Labour Accidents, Liability of Engineers) European Law (Sources, Institutions, Directives, Internal Market Legislation on Regional Development of Infrastructure). Technical Legislation: National and E.U. Legislation on Public Works (Tendering, Authorities, Construction Companies, Contracts, Contract Misconduct, etc.) Urban Law (Object and Purpose of the Law, the Relationships with Rural Law, Protection of the Environment, Architectural Heritage, Development Sustenance). General Building Regulation. (OLD VERSION)

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή στο δίκαιο Χωροταξία Χαρακτηριστικά του δικαίου, διακρίσεις δικαίου, ιεραρχία των κανόνων δικαίου, διάκριση δικαστηρίων. Εννοιολογική αποσαφήνιση χωροταξικού σχεδιασμού, επίπεδα και εργαλεία σχεδιασμού (εθνικά, περιφερειακά και ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού). 3
2 Πολεοδομία Εννοιολογική αποσαφήνιση πολεοδομικού σχεδιασμού, επίπεδα και εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού, τοπικό χωρικό σχέδιο, ειδικά χωρικά σχέδια, ρυμοτομικά σχέδια εφαρμογής. 3
3 Περιβαλλοντικό δίκαιο Περιβαλλοντική αδειοδότηση, ΜΠΕ, ΕΠΟ, περιοχές NATURA, δάση. 3
4 Έκδοση οικοδομικών αδειών Άδεια μικρής κλίμακας, 48ωρη άδεια, κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών, αυθαίρετη και κατεδαφιστέα κατασκευή. 3
5 Από τον ΓΟΚ στον ΝΟΚ. Βασικοί ορισμοί Δομικό έργο, συντελεστής δόμησης, κάλυψη, κτίριο, οικοδομική γραμμή, όρια οικοπέδου, φέρων οργανισμός. 2x3
6 Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς Διατηρητέα κτίρια, διατηρητέοι οικισμοί. 3
7 Ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενα άτομα Εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενα άτομα, διαμορφώσεις στα υφιστάμενα κτίρια. 3
8 Ενεργειακά κτίρια Φυτεμένα δώματα, κανονιστικό πλαίσιο κατασκευής δωμάτων, φυτεμένες στέγες, κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις. 3
9 Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές Παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες για την απόσυρση πεπαλαιωμένων κτιρίων και δημιουργία κοινόχρηστου χώρου. 3
10 Το Ελληνικό σύστημα διαχείρισης συμβάσεων και μελετών Ιστορική αναδρομή. Έννοιες και ορισμοί. Διαδικασίες και κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων. Μητρώα μελετητών. Κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών. Ανάθεση, σύνταξη και στάδια εκπόνησης μελετών. Προδιαγραφές, κανονισμοί και αμοιβές μελετών. ΜΕΕΠ. ΜΕΚ. Δημοπρασίες και τρόποι υποβολής προσφορών. Συμβατικά τεύχη. Επίβλεψη κατασκευής. Προθεσμίες. Ποινικές ρήτρες. Χρονοδιάγραμμα. Ημερολόγιο. Επιμετρήσεις. Λογαριασμοί. Προκαταβολές. Αναθεώρηση τιμών. Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες εργασίες. Ελαττώματα. Έκπτωση Αναδόχου. Διάλυση σύμβασης. Βεβαίωση περάτωσης. Τελική Επιμέτρηση. Προσωρινή και οριστική παραλαβή. Χρόνος εγγύησης. Τελικός λογαριασμός. Eπίλυση διαφορών. 3x3

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπουν:

 • την κατασκευή κάθε τεχνικού έργου
 • τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των έργων
 • την έκδοση οικοδομικών αδειών
 • την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων
 • την ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών
 • την διαχείριση συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (case studies) στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.

Student Assessment

 • Final written exam: 100%

Textbooks - Bibliography

 1. Σημειώσεις μαθήματος

Lecture Time - Place:

 • Thursday, 14:45 – 17:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 2