English

Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος:

Σχεδίαση αρχιτεκτονικών, στατικών, υδραυλικών συγκοινωνιακών και λοιπών τεχνικών έργων με Η/Υ. Αντικείμενα – ευθ. τμήματα, polylines, κύκλοι, κλπ. Ιδιότητες αντικειμένων, διαφάνεια, χρώμα κλπ. Μεταβολές – διαγραφή, αντιγραφή, περιστροφή, κλπ. Βοηθήματα σχεδίασης – μαγνητικά σημεία, κάναβος, ακτίνες. Υποσχέδια – blocks, αναφορές. Εκτύπωση σχεδίων. Λογιστικά φύλλα (Excel), εφαρμογές στη σχεδίαση (κλωθοειδής, αλυσοειδής κλπ). Εισαγωγή στο ΚΕνΑΚ - υπολογισμός με λογιστικά φύλλα. Τρισδιάστατη σχεδίαση με στερεά αντικείμενα.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Τεχνικό σχέδιο

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική σχεδίαση Εισαγωγή στην ηλεκτρονική σχεδίαση (με Η/Υ). Προγράμματα ηλεκτρονικής σχεδίασης (CAD) 1ης, 2ης γενιάς. AutoCAD. Αρίθμηση τερματικών και εξάσκηση στην είσοδο στα τερματικά. 3Χ1=3
2 Εντολές Autocad, συντεταγμένες Εισαγωγή στις εντολές AutoCad με πληκτρολόγηση, μενού ή εικονίδια. Δημιουργία νέων σχεδίων – πρότυπο acadiso. Line. Καρτεσιανές, σχετικές, πολικές, σχετικές πολικές συντεταγμένες. Άσκηση με ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με απόλυτες και σχετικές συντεταγμένες. 3Χ1=3
3 Αντικείμενα, μεταβολές 1 ARC (center/radius/angles, 2points/radius, 3points. TEXT (single/multi), text style, effects. POINT, point style. Αποθήκευση με ονόματα draw01, draw02, draw03 (για πολλαπλά αντίγραφα και για να ανατρέχουμε σε παλιότερες λύσεις). New – acadiso. Copy/paste/paste to original coordinates.Εντολές μετατροπής. ERASE, UNDO/REDO, add, remove και συνδυασμοί τους. MOVE, COPY, ROTATE, SCALE. 3Χ1=3
4 Μεταβολές 2, μαγνητικά σημεία, εντολές προβολής 2ος τρόπος μεταβολών. Εντολές break, trim, extend. Εντολές fillet (με μη τεμνόμενες και με τεμνόμενες ευθείες), chamfer, offset (διαφορά line/polyline). Εντολή array (rectangular). Mirror, lengthen (4 επιλογές), stretch, stretch με handles. Περιγραφή μαγνητικών σημείων, end, mid, cen κλπ. Εντολή list. Επιλογή αντικειμένου και μετά δεξί κλικ και properties. Εντολές dist, area. Εντολή units. 3Χ1=3
5 Τρισδιάστατη σχεδίαση με στερεά Τρεις διαστάσεις. Άξονες. Box, cylinder, cone, wedge, torus. Προβολές: κάτοψη, μπροστινή όψη, πλάγια όψη. Ισομετρικές προβολές. Γραμμοσκίαση. Οι εντολές μεταβολής move, copy, erase, scale, rotate στα τρισδιάστατα αντικείμενα. Τα μαγνητικά σημεία στα τρισδιάστατα αντικείμενα. Παράδειγμα τρισδιάστατης σχεδίασης εκκλησίας. Χρωματισμός εκκλησίας για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. 3Χ1=3
6 Σύνθεση, αφαίρεση, τομή στερεών Εντολές μεταβολής 3D. Union, subtract, intersect. Rotate3d, Mirror3d, Array3d, slice. Παράδειγμα με κλιμακοστάσιο (wedge, box, union). Παράδειγμα με άνοιγμα σε τοίχο (box, subtract, box με μεγαλύτερο πάχος). 3Χ1=3
7 Δημιουργία στερεών από διατομές Στερεά με χορήγηση ύψους σε διατομές (επίπεδες κλειστές γραμμές). Μεταβολή διατομής καθύψος με μετασχηματισμό ομοιότητας. Στερεά σταθερής διατομής με καμπύλο άξονα. Extrude υπό γωνία (με τον κατακόρυφο άξονα), θετική/αρνητική. Παράδειγμα extrusion διατομής με ανάποδο Π: καμπύλη γέφυρα. 3Χ1=3
8 Δημιουργία στερεών εκ περιστροφής Στερεά εκ περιστροφής. Rectanle σε κύλινδρο. Κλειστή polyline σε σφόνδυλο. Άξονας περιστροφής εκτός polyline σε δακτύλιο. Στενόμακρη κλειστή polyline σε κέλυφος. Τμήματα κελύφους με γωνία < 360 μοίρες. Παράδειγμα με γωνιά 90 μοιρών αγωγού, λεπτομέρεια ένωσης αγωγών. 3Χ1=3
9 Φωτορεαλισμός Γραμμοσκίαση. Φωτορεαλισμός. Υλικά επιφανειών (υφή). Βιβλιοθήκη υλικών. Μεταβολή και δημιουργία νέων υλικών. Ένδυση αντικειμένων με υλικά. 3Χ1=3
10 Λογιστικά φύλλα, scripts Λογιστικά φύλλα – περιγραφή, πράξεις, έξυπνη αντιγραφή. Μορφοποίηση. Παράδειγμα με υπολογισμός αλυσοειδούς, κλωθοειδούς. Εκτέλεση εντολών Autocad μέσω script. Σχεδίαση κύκλου, γραμμής (pline με κενή γραμμή στο τέλος). Δημιουργία script από λογιστικά φύλλα. Παράδειγμα με σχεδίαση αλυσοειδούς, κλωθοειδούς. 3Χ1=3
11 Εισαγωγή στον ΚΕνΑΚ Εισαγωγή στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Έννοια της θερμοπερατότητας. Θερμομονωτικά υλικά. Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοπερατότητα ανά κλιματική ζώνη. Υπολογισμός μέσης σταθμισμένης θερμοπερατότητας κτιρίου και μέγιστης επιτρεπόμενης. Παραδείγματα. Υπολογισμοί με λογιστικά φύλλα.
12 Θερμική αγωγιμότητα Θερμική αγωγιμότητα/αντίσταση υλικών. Υπολογισμός θερμοπερατότητας πολυστρωματικού στοιχείου. Υπολογισμός απαιτούμενου πάχους θερμομόνωσης. Ισοδύναμη αντίσταση οριακού στρώματος, διάκενου, στέγης. Παραδείγματα με λογιστικά φύλλα. 3Χ1=3
13 Θερμογέφυρες Απώλειες θερμότητας από γραμμικές και σημειακές θερμογέφυρες. Συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας. Επίδραση στη μέση θερμοπερατότητα του κτιρίου. Οριζόντιες, κατακόρυφες θερμογέφυρες και θερμογέφυρες κουφωμάτων. Ολοκληρωμένο παράδειγμα με λογιστικά φύλλα και Autocad. Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Υπολογισμός σταθμισμένης μέσης θερμοπερατότητας κουφωμάτων. Παράδειγμα με λογιστικά φύλλα. 3Χ1=3

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. φτιάχνουν σχέδια όλων των έργων του πολ. μηχανικού
 2. συνειδητοποιούν την αξία των Η/Υ στην επιστήμη του ΠΜ,
 3. υπολογίζουν την θερμική επάρκεια κτιρίων κατά ΚΕνΑΚ
 4. κατανοούν το κάθε τεχνικό έργο στην ολότητά του
 5. δομούν τρισδιάστατα προπλάσματα (μοντέλα – μακέτες) έργων πολιτικού μηχανικού

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις στην τάξη και εργαστήρια.
Μέσα διδασκαλίας Θεωρία-Εφαρμογές και Ασκήσεις από Πίνακες με διαφάνειες σε ένα τμήμα.
Εργαστήρια Ναι. Το μάθημα είναι εργαστηριακό. Όλες οι εβδομάδες μαθημάτων γίνονται σε εργαστήριο Η/Υ όπου ο κάθε φοιτητής φτιάχνει σχέδια.
Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων Ναι (Υπολογιστικά πακέτα AutoCAD)
Ασκήσεις - Εφαρμογές Ναι
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις) Ναι
Παρουσιάσεις φοιτητών Ναι

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • Τελική γραπτή εξέταση: 50%
 • Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 40%
 • Ασκήσεις - Εφαρμογές: 10%

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 1. Τεχνική σχεδίαση με to AutoCAD 2015, Συγγραφείς: James D. Bethune, ISBN: 978-960-512-689-6, Τύπος: βιβλίο, Διαθέτης (Εκδότης): Μ. Γκιούρδας, 2015.
 2. 2d & 3d σχέδιο στο AutoCAD, Συγγραφείς: Χ. Γούσης, Ι. Τζουβδάκης, ISBN: 978-960-266-19-32, Τύπος: βιβλίο, Διαθέτης (Εκδότης): Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.
 3. AutoCAD 2000i – USER’S GUIDE, Συγγραφείς: Autodesk, ISBN: 00120-010000-5011, Τύπος: βιβλίο, Διαθέτης (Εκδότης): Autodesk, 2000.
 4. Εισαγωγή στο AutoCAD, Συγγραφείς: Αθ. Στάμος, Κ. Χατζηλυμπέρης, Δ. Βασιλάκη, Τύπος: έντυπες σημειώσεις, Σημειώσεις Σεμιναρίου “Εισαγωγή στο AUTOCAD” στα πλαίσια ΕΠΕΑΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 - αναμόρφωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, Διαθέτης (Εκδότης): Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2008, (http://mycourses.ntua.gr/courses/CIVIL1068/document/SHMEIOSEIS/ ACAD_SHMEIOSEIS01.pdf).
 5. Thancad: a 2dimensional cad for engineers, Συγγραφείς: A.A. Stamos, Τύπος: ηλεκτρονικό άρθρο – pdf, Διαθέτης (Εκδότης): πρακτικά συνεδρίου Europython 2007, Vilnius, Lithuania (http://thancad.sourceforge.net/thancad10.pdf), 2007.
 6. Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών στοιχείων και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων, Συγγραφείς: Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας et al, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010, Τύπος: ηλεκτρονικό βιβλίο – pdf, Διαθέτης (Εκδότης): Τ.Ε.Ε., 2010.
 7. Σημειώσεις Γενικής Οικοδομικής, Ενότητα Γ – Υπολογισμός και έλεγχος θερμομόνωσης, ΚΕνΑΚ, Συγγραφείς Αθ. Στάμος et al, Τύπος: βιβλίο, Διαθέτης (Εκδότης): Διαθέτης (Εκδότης): Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2016.