Ελληνικά

Earthquake Engineering I

Course Description:

The course provides the fundamental principles of earthquake engineering and seismic design

Prerequisite Knowledge

Structural analysis. Fundamentals of structural design.

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction, Critical flow theory The Single-Degree-of-Freedom (SDOF) oscillator - the equation of motion - free vibrations - harmonic vibrations 1X4=4
2 Elastic response spectrum The elastic response spectrum, Alternative forms for representing the response spectrum, effective acceleration and velocity. Code (EC8) design spectrum: ground acceleration, importance, effect of soil conditions. 4X3=12
3 Inelastic behavior and design against seismic loading Inelastic behavior of Single-Degree-of-Freedom (SDOF) oscillators - The capacity curve - Idealisation/bilinearization of the capacity curve - Definition of the behavior factor and of the ductility - Recommended q values in EC8 - ductility class DCM/DCH - ductility demand and capacity - Predictive relationships q-μ-Τ - Seismic design philosophy & methodology- Constant ductility spectra - Global and member ductility capacity and demand. 4X4=16
4 Multi-degree of freedom systems Introduction to MDOF structures, Eigenmodes, Modal response - Modal response of plane frames and of a single storey building, Modal response spectrum analysis, Rules for combining modal response (SRSS, CQC) - The lateral force method of analysis. 4X4=16

Learning Objectives

 1. The fundamentals of seismic design and earthquake engineering
 2. The major provisions of Eurocode 8 and how the fundamentals of earthquake engineering are implemented in the code.
 3. The concept of seismic design for nonlinear/inelastic structural behavior.
 4. The application of the modal response spectrum analysis method for seismic design.

Teaching Methods

Teaching methods Class lectures and tutorials
Teaching media - Presentation over the blackboard - Power Point slides
Computer and software use Excel, Matlab and structural analysis packages
Problems - Applications Class tutorials and home assignments. Specifically: Class tutorials will be presented in class and solved with the aid of the teaching staff. The tutorials will be handed in at the end of every class. Home assignments will be also required in order to assist understanding in depth the underlying concepts.

Student Assessment

 • Final written exam: 60%
 • Mid-term exam: 30%
 • Problems - Applications: 10%

Textbooks - Bibliography

 1. Ι. Ψυχάρης, Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας.
 2. Anil J. Chopra, Δυναμική των Κατασκευών – Θεωρία και Εφαρμογές στη Σεισμική Μηχανική, Γκιούρδας, Αθήνα 2007.
 3. Fardis M, Carvalho E, Elnashai A, Faccioli E, Pinto P, Plumier A, Οδηγός σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 4. Κ. Αναστασιάδη, Αντισεισμικές Κατασκευές – Τόμος Ι, Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1989.