English

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες συμπληρωματικές γνώσεις για την αυτοτελή αντιμετώπιση συνηθισμένων δομικών έργων από χάλυβα, δηλαδή να τους δώσει τη δυνατότητα μόρφωσης τους έναντι στατικών και σεισμικών δράσεων, διαστασιολόγησης των μελών και συνδέσεών τους, σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής και τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών, και αντιμετώπισης ειδικότερων απαιτήσεων, όπως κόπωσης και προστασίας έναντι διάβρωσης και φωτιάς.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις μηχανικής, αντοχής υλικών, στατικής και σιδηρών κατασκευών Ι.

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Μέσα συνδέσεων Προεντεταμένοι κοχλίες, μηχανισμός μεταφοράς δύναμης διάτμησης, αντοχή σε ολίσθηση, κατηγορίες επιφανειών, είδη οπών, κοχλίες ανθεκτικοί σε ολίσθηση σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας ή αστοχίας, προεντεταμένοι κοχλίες υπό διάτμηση και εφελκυσμό, μηχανισμός αποσύσφιξης, πείροι (γεωμετρική διαμόρφωση, μηχανισμοί αστοχίας, έλεγχοι επάρκειας), κόμβοι κοίλων διατομών (γεωμετρική διαμόρφωση, μηχανισμοί αστοχίας, έλεγχοι επάρκειας) , διατάξεις ΕΚ3. Παραδείγματα εφαρμογής. 2Χ4=8
2 Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Kόμβοι δοκού-υποστυλώματος, έδρασης υποστυλώματος, κορυφής ζυγώματος, σημασία συμπεριφοράς κόμβων στη συνολική συμπεριφορά του πλαισίου, προσομοίωση κόμβων για στατική ανάλυση, επαναληπτική διαδικασία σχεδιασμού μελών και συνδέσεων σε μια πλαισιακή κατασκευή, μέθοδος συστατικών μερών, Συστατικά μέρη συγκολλητών κόμβων και κόμβων με μετωπική πλάκα, βραχύ ταυ – μηχανισμοί αστοχίας. Παραδείγματα εφαρμογής. 1Χ4=4
3 Μόρφωση και υλοποίηση τυπικών συνδέσεων Μόρφωση τυπικών συνδέσεων, σύνδεση δοκού–υποστυλώματος, σύνδεση κεφαλοδοκού – υποστυλώματος, σύνδεση κατακορύφου συνδέσμου δυσκαμψίας – κεφαλοδοκού – υποστυλώματος, σύνδεση οριζόντιου συνδέσμου δυσκαμψίας – ζυγώματος – τεγίδας, έδραση υποστυλώματος. Σχέδια κοπής: γενικής διάταξης, συνδεσμολογίας (assembly), επιμέρους τμημάτων (parts), διαδικασία βιομηχανοποίησης στο εργοστάσιο (κοπές, διαμόρφωση, διάνοιξη οπών, κατασκευή μεταφερόμενων τμημάτων μέσω συγκολλήσεων), διαδικασία ανέγερσης στο εργοτάξιο με χρήση κοχλιωτών συνδέσεων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 1Χ4=4
4 Αντισεισμικός σχεδιασμός Σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία του ικανοτικού σχεδιασμού, πλεονεκτήματα του χάλυβα ως δομικού υλικού με καλή συμπεριφορά έναντι σεισμικών δράσεων, πλάστιμοι και ψαθυροί μηχανισμοί αστοχίας χαλύβδινων μελών και συνδέσεων. Κύρια στατικά συστήματα φορέων από χάλυβα για παραλαβή σεισμικών δράσεων: πλαίσια ροπής, σύνδεσμοι δυσκαμψίας χωρίς εκκεντρότητα, σύνδεσμοι δυσκαμψίας με εκκεντρότητα, μόρφωση, συντελεστές συμπεριφοράς, κανόνες ικανοτικού σχεδιασμού, πλάστιμα μέλη, συντελεστές υπεραντοχής μη πλάστιμων στοιχείων, όφελος από την εφαρμογή ικναοτικού σχεδιασμού. Παραδείγματα εφαρμογής. 3Χ4=12
5 Μόρφωση τυπικών μεταλλικών φορέων Βασικές αρχές μόρφωσης τυπικών μεταλλικών φορέων μονώροφων και πολυώροφων κτιριακών έργων, ανάλυση της συμπεριφοράς και της λειτουργίας των κυρίων και δευτερευόντων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, σημασία της μόρφωσης στην ασφάλεια, οικονομία, κατασκευασιμότητα. Πρακτικά παραδείγματα. 1Χ4=4
6 Δοκοί κύλισης γερανογεφυρών Τύποι γερανογεφυρών, κατηγορίες, δράσεις, συνδυασμοί, έλεγχοι σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, διατάξεις ΕΚ3. Παραδείγματα εφαρμογής. 2Χ4=8
7 Σχεδιασμός έναντι διάβρωσης και φωτιάς Προστασία μεταλλικών κατασκευών από διάβρωση, συνήθεις βλάβες από φωτιά, μέτρα πυροπροστασίας, δείκτης πυραντίστασης, επιρροή της θερμοκρασίας στα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα, πρότυπη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου (ISO), μεταβολή θερμοκρασίας χάλυβα (μη μονωμένα και μονωμένα μέλη), μονωτικά υλικά, φορτία πυρκαγιάς, εντατικά μεγέθη πυρκαγιάς, έλεγχος αντοχής διατομών από χάλυβα κατά EΚ3. Παραδείγματα εφαρμογής. 1Χ4=4
8 Σχεδιασμός υψίκορμων δοκών Εισαγωγή στην έννοια της κύρτωσης, κύρτωση μη ενισχυμένων κορμών, διατομές κατηγορίας 4, υπολογισμός ενεργού διατομής, έλεγχοι διατομών και μελών κατά ΕΚ3, αντοχή σε διατμητική κύρτωση, αλληλεπίδραση εντατικών μεγεθών, αντοχή σε συγκεντρωμένη δύναμη, εισαγωγή στην κύρτωση ενισχυμένων πλακών. Παραδείγματα εφαρμογής 2Χ4=8

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Μορφώνουν το στατικό σύστημα απλών χαλύβδινων δομικών έργων έναντι στατικών και σεισμικών δράσεων.
 • Επιλέγουν κατάλληλους τύπους διατομών μελών και συνδέσων.
 • Διαστασιολογούν τα μέλη και τις συνδέσεις.
 • Προδιαγράφουν μέτρα επιφανειακής προστασίας.

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας - Διαλέξεις στην τάξη. - Επίλυση στην τάξη απλών παραδειγμάτων. Σε κάθε ενότητα του μαθήματος αναλύεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τη θεωρία της μηχανικής και αντοχής των υλικών, και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Δίνεται έμφαση στη συσχέτιση θεωρητικού υποβάθρου και κανονιστικών διατάξεων, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε μελλοντικές τροποποιήσεις των κανονισμών. Παρουσιάζονται επίσης τεχνολογικά και κατασκευαστικά θέματα και επιλύονται αριθμητικές εφαρμογές, εμπνευσμένες από πραγματικά έργα.
Μέσα διδασκαλίας Διαφάνειες Power Point. Συμπληρωματικά στοιχεία στον πίνακα.
Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων Ναι, για την εκπόνηση του θέματος.
Ασκήσεις - Εφαρμογές Ναι
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις) Ναι, προαιρετικό θέμα εξαμήνου σε ομάδες.

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • Τελική γραπτή εξέταση: 70%
 • Ενδιάμεση πρόοδος: 30%

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • Ι. Βάγιας, Ι. Ερμόπουλος, Γ. Ιωαννίδης, «Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα με παραδείγματα εφαρμογής», Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005.
 • Ι. Βάγιας, Χ. Γαντές, Ι. Ερμόπουλος, Γ. Ιωαννίδης, «Παραδείγματα εφαρμογής σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών», Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2013.
 • Εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Διδασκαλία:

 • Δευτέρα, 15:45 – 17:30,
  Αίθουσες:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 1
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 7
 • Τετάρτη, 13:45 – 15:30,
  Αίθουσες:
  • Αιθ. 5
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 1