Ελληνικά

Soil-Structure Interaction

Course Description:

The concept of soil–foundation–structure interaction. Εxamples of applications to foundations, retaining systems, underground sturctures. The rigid foundation on elastic continuum. Seismic soil–structure interaction. Beams and plates on soil under external loading. Foundations subjected to concentrated soil deformation. Piles under lateral and axial loading. Tunnel–soil interaction.(OLD VERSION)

  • Semester 9
  • Teaching hours 4

Prerequisite Knowledge

Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις Εδαφομηχανικής Ι, Εδαφομηχανικής ΙΙ, Θεμελιώσεων

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή : Παραδείγματα και εφαρμογές στην Ελλάδα 1Χ4=4
2 Το Απλό Ακαμπτο Θεμέλιο σε Ελαστικό Συνεχές Μέσον H σημασία της αλληλεπίδρασης εδάφους–άκαμπτου-θεμελίου–ανωδομής - Ανάλυση με ΑΠΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ θεωρήσεις - Ανάλυση με αριθμητικές μεθόδους. Εισαγωγή + χρήση της μεθόδου Πεπερασμένων Στοιχείων - Μητρώο Στιβαρότητας (ΚV KR KH Kt ). Εδαφικές αντιδράσεις, κατανομές τάσεων. [Ομοιογενής, ανομοιογενής, και στρωματογενής ημίχωρος. επίδραση σχήματος και βαθμού εγκιβωτισμού του θεμελίου. Εφαρμογές: Το βάθρο Ρίου-Αντιρρίου υπό εγκάρσια φόρτιση. Σεισμική αλληλεπίδραση 3Χ4=12
3 Από την Ελαστικότητα στην Οριακή Κατάσταση - Οριακές καταστάσεις εγκιβωτισμένου θεμελίου - Η έννοια της προοδευτικής αστοχίας - Mή–γραμμική αλληλεπίδραση εδάφους–κατασκευής 2Χ4=8
4 Ανάλυση Ιστορικών Περιστατικών: Αστοχία λόγω Αλληλεπίδρασης - Πολυκατοικία στο Μοσχάτο: Ανίχνευση αιτίων βλαβών ... - Γέφυρα στο Κόμπε: Η κατάρρευση στην Hanshin Expressway 1995. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε υπό κατασκευήν έργο 1x4=4
5 . Το Εύκαμπτο Θεμέλιο (Δοκός καί Πλάκα επί Εδάφους) - Στήριξη σε συνεχές ή “ελατηριωτό” μέσον ;; Η υπόθεση Winkler: Εμβάθυνση - Aνάλυση με αριθμητικές μεθόδους 1Χ4=4
6 Πάσσαλος σε Εγκάρσια και Κατακόρυφη Φόρτιση. - Κατακόρυφη (αξονική) στιβαρότητα πασσάλου σε ελαστικό έδαφος - Εύκαμπτος πάσσαλος σε εγκάρσια φόρτιση - Πάσσαλοι ελεύθερης καί άστρεπτης κεφαλής, ομοιογενές και ανομοιογενές έδαφος - Γραφήματα y (z), M (z), Q (z) - Eισαγωγή στην μή γραμμική εδαφική εγκάρσια αντίδραση. Καμπύλες p-y- - Αλληλεπίδραση πασσάλου με πάσσαλο 2Χ4=8

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη. Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (case studies) στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point. Υπολογισμοί σε Η/Υ
Laboratories Μία εργαστηριακή επίδειξη
Computer and software use Ναί
Problems - Applications 4 – 6 Ασκήσεις (ατομικά).

Student Assessment

  • Final written exam: 60%
  • Mid-term exam: 20%
  • Problems - Applications: 20%

Textbooks - Bibliography

1) «Αλληλεπίδραση Εδάφους–Θεμελίου-Κατασκευής» (Γκαζέτας, κ.ά) Εκδοση Α. Τσότρας 2017. 2) «Στατική των Δομικών Φορέων» [Μέρη Α, Β] (Σταυρίδης). καθώς και ασκήσεις που αναρτώνται στο mycourses