Ελληνικά

Bridge design IΙ

Course Description:

Introduction. Background knowledge. Preparatory actions, acquisition of input information and data. General characteristics of bridges. Terminology of bridges. Superstructure details. Structural systems of bridges. General arrangement. Forms of bridge supports and wingwalls. Bridge hydraulics. Standards of bridge design loading. Design guidelines. Types of deck structures. General features and methods of analysis. Slab–T beam and box girder bridges. Design of piers and abutments. Bridge foundations. Seismic design of bridges. Durability of bridges. Modern construction methods. Design topics pertaining to particular construction methods. (OLD VERSION)

 • Semester 9
 • Teaching hours 4

Prerequisite Knowledge

Γνώσεις Μηχανικής, Στατικής, Aντισεισμικής Μηχανικής, Κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγικές υπενθυμίσεις Παραδείγματα εφαρμογής δράσεων και υπολογισμού έντασης σε φορείς ανωδομής και βάθρων. Συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών προέντασης. 3x2=6
2 Φορείς ανωδομής Κριτήρια μόρφωσης και Επιλογή τύπου. Διάρθρωση στηρίξεων. Οδηγίες προσομοίωσης. Μέθοδοι ανάλυσης χαρακτηριστικών τύπων (Ραβδόμορφοι - Πλάκες - Εσχάρες). Επιρροή της μεθόδου και των σταδίων κατασκευής στον υπολογισμό της έντασης. 3x4=12
3 Φορείς βάθρων - Αντιστήριξη Ακρόβαθρα – Μεσόβαθρα – Τοίχοι Αντιστήριξης. 1x4=4
4 Μηχανοποιημένες μέθοδοι κατασκευής Προκατασκευασμένες δοκοί. Προβολοδόμηση. Σταδιακή προώθηση. Προωθούμενα φορεία. Σπονδυλωτή κατασκευή πλήρους ανοίγματος. 3x4=12
5 Μέθοδοι γεφυρώσεως μεγάλων ανοιγμάτων Καλωδιωτές, κρεμαστές, τοξωτές γέφυρες. 1x4=4
6 Αντισεισμικός σχεδιασμός Μέθοδοι σχεδιασμού. Μέθοδοι υπολογισμού της έντασης. Σεισμική μόνωση. 3x4=12
7 Ειδικά θέματα Επισκευή - Αναβάθμιση γεφυρών. 1x2=2

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζουν τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στη μόρφωση ανωδομής, υποδομής και θεμελίωσης γεφυρών,
 2. επιλέγουν τύπο και να μορφώνουν γέφυρες από σκυρόδεμα,
 3. προσδιορίζουν τα φορτία οδικών γεφυρών με βάση τους Ευρωκώδικες,
 4. γνωρίζουν τις ακολουθούμενες μεθόδους ανάλυσης και την επιρροή της μεθόδου και των φάσεων κατασκευής,
 5. γνωρίζουν τις σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους,
 6. είναι σε θέση να συντάξουν Προ-μελέτες απλών γεφυρών.

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση ασκήσεων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point. Επισκέψεις εργοταξίων γεφυροποιίας (εφόσον υπάρχει δυνατότητα).
Problems - Applications Προβλέπεται προκαταρκτική επίλυση 8 ασκήσεων στην τάξη και 8 κατ’ οίκον.
Assignments (projects, reports) Οι φοιτητές επιλύουν τις κατ’ οίκον εργασίες τις οποίες παραδίδουν κι εξετάζονται στο τέλος του έτους.
Other Παρουσιάσεις σημαντικών γεφυρών.

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Assignments (projects, reports): 30%

Textbooks - Bibliography

 1. Σημειώσεις παραδόσεων (αναρτημένες στην ιστοσελίδα του μαθήματος)
 2. C. Menn: “Prestressed Concrete Bridges” (Birkhäuser)
 3. F. Leonhardt: “Ολόσωμες γέφυρες” (Ελληνική Μετάφραση Μ. Γκιούρδας)
 4. ΕΝ 1990: Βάσεις σχεδιασμού
 5. ΕΝ 1991: Δράσεις
 6. ΕΝ 1992-1, ΕΝ 1992-2
 7. ΕΝ 1998-2: Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών