Ελληνικά

Earthquake Engineering II

Course Description:

In depth understanding of earthquake engineering concepts. Advanced topics: base isolation, reliability assessment, soil-structure interaction.

Prerequisite Knowledge

Fundamentals of Earthquake Engineering. Structural analysis. Dynamics of structures. Fundamentals of structural design.

Course Units

# Title Description Hours
1 Seismic design of spatial frames Modal response spectrum analysis (recap) - Combination of extreme values of interaction load effects - Load combinations, Diaphragm action, principal axes, torsionally sensitive systems, Accidental eccentricity 3X4=12
2 Special EC8 provisions Seismic design of Multi-degree-of-freedom systems - Capacity design - Primary and Secondary seismic members 1X4=4
3 Seismic response of special structures Systems with distributed mass and elasticity, masonry buildings. 1Χ0.5=2
4 Response history analysis Selection and use of ground motion records for seismic design and assessment 1Χ0.5=2
5 Non-linear Static Analysis (Pushover) Equivalent single-degree-of-freedom-system. Member capacity curve, Building capacity curve, target displacement, the N2 method, the displacement coefficient methods, introduction to performance-based design. 3X4=12
6 Vulnerability analysis The concept, empirical curves, calculation methods. 1X4=4
7 Base isolation Examples of base isolation, types of isolators/bearings, analysis/assessment methods, design code checks. 3X4=12
8 Soil-structure interaction Fundamentals, modelling, modification of the period of the damping properties. 1X4=4

Learning Objectives

After the successfully completing the course, the students will:

 1. be able to seismically design a building to the seismic code.
 2. be able to apply the performance-based design philosophy.
 3. be able to seismically design a structure using nonlinear analysis methods.
 4. understand the fundamentals of seismic reliability analysis through fragility curves.
 5. be able to design structures considering soil-structure interaction.

Teaching Methods

Teaching methods Class lectures and tutorials
Teaching media " Presentation over the blackboard " Power Point slides
Laboratories NO
Computer and software use Excel, Matlab and structural analysis packages
Problems - Applications Class tutorials and home assignments. Specifically: Class tutorials will be presented in class and solved with the aid of the teaching staff. The tutorials will be handed in at the end of class. Home assignments will be also required in order to assist understanding in depth the underlying concepts.

Student Assessment

 • Final written exam: 60%
 • Mid-term exam: 30%
 • Problems - Applications: 10%

Textbooks - Bibliography

 1. Ι. Ψυχάρης, Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας.
 2. Anil J. Chopra, Δυναμική των Κατασκευών – Θεωρία και Εφαρμογές στη Σεισμική Μηχανική, Γκιούρδας, Αθήνα 2007.
 3. Fardis M, Carvalho E, Elnashai A, Faccioli E, Pinto P, Plumier A, Οδηγός σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 4. Κ. Αναστασιάδη, Αντισεισμικές Κατασκευές – Τόμος Ι, Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1989.