Ελληνικά

Seismic Retrofit and Strenghtening of Existing Structures

Course Description:

Στο μάθημα αναπτύσσεται η θεωρία και οι εφαρμογές για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κατασκευών, κυρίως από σκυρόδεμα, έναντι σεισμού και για τον επανασχεδιασμό αυτών. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να υπολογίσει την φέρουσα ικανότητα υφιστάμενης κατασκευής έναντι σεισμού, όπως και να σχεδιάσει τυχόν απαιτούμενες ενισχύσεις για την βελτίωσή της, σε συνδυασμό με τις σχετικές κανονιστικές προβλέψεις.

Prerequisite Knowledge

Απαιτείται από τους φοιτητές να έχουν γνώσεις σχεδιασμού φορέων από ΟΣ και μεταλλικές κατασκευές, δυναμικής ανάλυσης, πλαστικής ανάλυσης και αντισεισμικού υπολογισμού των κατασκευών.

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή Σημασία, θεσμικό πλαίσιο, ιδιαιτερότητες μελετών αποτίμησης και ενίσχυσης 1Χ3=3
2 Πλαστική ανάλυση Εξειδίκευση πλαστικής ανάλυσης για φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα. 1Χ3=3
3 Ανελαστική Στατική Ανάλυση Φάσματα, εξιδανικευμένη καμπύλη δύναμης-μετακίνησης, στοχευόμενη μετακίνηση, κόμβος ελέγχου 1Χ3=3
4 Τεχνικές ενίσχυσης Σύνοψη τεχνικών και μέσων ενίσχυσης (Μανδύες, τοιχωματοποίηση, χιαστί σύνδεσμοι κτλ). 1Χ3=3
5 Σύνθετα υλικά Ιδιότητες σύνθετων υλικών και εφαρμογές αυτών. 1Χ3=3
6 Φάσεις φόρτισης Η επιρροή των φάσεων φόρτισης στα εντατικά μεγέθη μελών και διεπιφανειών φορέα. 1Χ3=3
7 Οδοί μεταφοράς δυνά-μεων/ διατμ. σύνδεσμοι Βλήτρα, αγκύρια, αναρτήρες, αγκυρώσεις ενισχύσεων. 1Χ3=3
8 Προσδιορισμός συμπεριφοράς δομικών στοιχείων 1Χ3=3
9 Ενίσχυση μεμονωμένων μελών Εφαρμογές: Ενίσχυση (α) με μανδύα, (β) με έλασμα, (γ) με ύφασμα από σύνθετο υλικό. 3Χ3=9
10 Εμφάτνωση μεταλλικών στοιχείων ακαμψίας και τοιχοπληρώσεων Κεντρική ιδέα, εφαρμογή 1Χ3=3

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. γνωρίζουν τις βασικές αρχές και το κανονιστικό πλαίσιο για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και τον ανασχεδιασμό υφισταμένων κατασκευών.
  2. υπολογίζουν μια ενίσχυση φορέα (να διαστασιολογούν, να οπλίζουν, να συντάσσουν σχέδια ξυλοτύπων, τομές, κ.λπ) υπό τις προβλεπόμενες δράσεις ανασχεδιασμού

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων στην τάξη. Επίλυση συνδυασμένων παραδειγμάτων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Problems - Applications Ναι, επιλυόμενες στην τάξη

Student Assessment

  • Final written exam: 70%
  • Assignments (projects, reports): 30%

Textbooks - Bibliography

  1. Θεωρία σχεδιασμού επισκευών και ενισχύσεων (Τάσιος Θ.), Εκδόσεις Συμμετρία, 2015
  2. Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισμικά φορτία (Σπυράκος Κ.), Εκδόσεις ΤΕΕ, 2004
  3. Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Δρίτσος Σ.), αυτοέκδοση, 2015
  4. Τυπολόγιο και Σημειώσεις στο Μycourses