Ελληνικά

Seismic Retrofit and Strenghtening of Existing Structures

Course Description:

The course covers theory and case studies on assessment, repair, and strengthening of existing structures (of RC mainly) subjected to seismic actions. After successful accomplishment, students will be able to specify the bearing capacity of existing structures against earthquakes; also to design possible required interventions for the upgrade of the safety level in accordance to regulations’ provisions

Prerequisite Knowledge

Students should have knowledge on design of RC and Steel Structures, Dynamic and Plastic Analyses and Earthquake Engineering

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Significance, specifications, principles and procedures for structural assessment and strengthening. 1Χ3=3
2 Nonlinear analysis for reinforced concrete members Cross-sectional analysis for reinforced concrete members, limit states, chord-rotation. 1Χ3=3
3 Nonlinear Static Analysis Response spectra, capacity curve, target displacement, control node. 1Χ3=3
4 Strengthening techniques Description of techniques and interventions. 1Χ3=3
5 FRPs Properties of composite materials and applications. 1Χ3=3
6 Loading Phases Influence of loading phases to internal forces and stresses. 1Χ3=3
7 Force Paths/ dowel connectors Anchor and dowel interface action at interfaces between existing members and additional reinforcement. 1Χ3=3
8 Behaviour of structural elements Description and assessment of earthquake damage. Methods of intervention and rehabilitation. Idealized force-displacement curves. 1Χ3=3
9 Stregnthening of isolated members Case Studies, with the use of: (a) jacketing, (b)metallic lamellae ,(c) frp fabrics. 3Χ3=9
10 Influence of infills and walls General concept, case studies. 1Χ3=3

Learning Objectives

After successful completion, students will be able:

  1. To master the principles and the regulative norms for the specification of the bearing capacity and redesign of existing structures
  2. To evaluate strengthening interventions (including calculations, drawings, detailing etc.) under new prescribed actions

Teaching Methods

Teaching methods Lectures in class. Simple problems in class. Multi-parameter case studies in class.
Teaching media Blackboard and PowerPoint presentations.
Problems - Applications Yes, solved in class.

Student Assessment

  • Final written exam: 70%
  • Assignments (projects, reports): 30%

Textbooks - Bibliography

  1. Θεωρία σχεδιασμού επισκευών και ενισχύσεων (Τάσιος Θ.), Εκδόσεις Συμμετρία, 2015
  2. Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισμικά φορτία (Σπυράκος Κ.), Εκδόσεις ΤΕΕ, 2004
  3. Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Δρίτσος Σ.), αυτοέκδοση, 2015
  4. Τυπολόγιο και Σημειώσεις στο Μycourses