Ελληνικά

Επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Ο φοιτητής ορίζει με σειρά προτεραιότητας έως και δύο Τομείς στους οποίους επιθυμεί να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. Στην αίτηση, δίπλα στον Τομέα πρώτης επιλογής αναγράφεται το γράμμα Α, ενώ δίπλα σε αυτόν δεύτερης επιλογής το γράμμα Β. Προκειμένου να εγκριθεί από τη Γ.Σ. ανάθεση διπλωματικής εργασίας, ο μέγιστος αριθμός οφειλόμενων μαθημάτων είναι δέκα (10) συμπεριλαμβανομένων και των κατ’ επιλογήν. Τo συμπληρωμένο έντυπο επιλογής Τομέα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία της Σχολής. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρωθεί η αίτηση σε αρχείο μορφής MS Word και να αποσταλεί στην Γραμματεία της Σχολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( admin@civil.ntua.gr ).

Για τις ακριβείς ημερομηνίες προθεσμιών βλέπε σχετική ανακοίνωση.

Προσοχή: Η διαδικασία και τα έντυπα τροποποίησης της αρχικής επιλογής Τομέα διαφέρουν από αυτά της επιλογής για πρώτη φορά (βλ. Αλλαγή επιλογής Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).

Υπεύθυνος: κ. Καραμούτσος, τηλ. 210 772 2836

Attached files

10 years, 10 months ago.