Ελληνικά

Εκτύπωση διπλωματικών εργασιών

Η Σχολή αποφάσισε την κεντρική χρηματοδότηση της εκτύπωσης των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών της.

Η διαδικασία που προτείνεται βασίζεται στην από 9/4/2001 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών από την Εκτυπωτική Μονάδα του Ιδρύματος. Λόγω τεχνικών προβλημάτων της μονάδας αυτής, κυρίως για εκτύπωση έγχρωμων σελίδων, αποφασίσθηκε η κάτωθι διαδικασία:

1. Ο φοιτητής συμπληρώνει αίτηση που υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής και ο Διευθυντής του Τομέα. Στην αίτηση φαίνεται ο αριθμός των αντιτύπων που ο φοιτητής επιθυμεί (που συνήθως είναι 5-6), ο αριθμός των σελίδων του κάθε αντιτύπου, καθώς επίσης ο αριθμός των ασπρόμαυρων και έγχρωμων σελίδων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Ο αριθμός των αντιτύπων και των εγχρώμων σελίδων κρίνονται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία με το φοιτητή.

2. Η αίτηση συμπληρωμένη κατατίθεται στην Γραμματεία απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε συγκεκριμένη αποκλειστική προθεσμία για κάθε εξεταστική περίοδο διπλωματικών εργασιών. Η Γραμματεία αφού συγκεντρώσει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις, ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και συντάσσει κατάλογο (με συνημμένες τις αιτήσεις των φοιτητών), τον οποίο και διαβιβάζει στο φωτοτυπείο που θα έχει σύμβαση με το Πολυτεχνείο (μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό) και στην Εκτυπωτική Μονάδα του ΕΜΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που έχουν και δικαίωμα εκπόνησης Δ.Ε., δηλαδή έχουν το έντυπο της «κατ΄αρχήν αποδοχής» και προφανώς βρίσκονται στο τελικό στάδιο συγγραφής.

3. Στη συνέχεια ο φοιτητής προσέρχεται στο φωτοτυπείο, που έχει σύμβαση με το Πολυτεχνείο, επιδεικνύοντας το φοιτητικό του πάσο έτσι ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων του με τα στοιχεία της αίτησής του, η οποία έχει διαβιβαστεί από την Γραμματεία της Σχολής. Με το αρχείο της διπλωματικής σε ηλεκτρονική μορφή τυπώνει ένα αντίγραφο των ασπρόμαυρων σελίδων της διπλωματικής και τις έγχρωμες σελίδες όλων των αντιτύπων. Ο φοιτητής υπογράφει στην κατάσταση που έχει το φωτοτυπείο, από την Γραμματεία.

  • Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να είναι σε γνώση του φοιτητή ότι το κόστος ορίζεται από την Σχολή σύμφωνα με τα διαθέσιμα κονδύλια κάθε έτους. Ο μέγιστος αριθμός σελίδων κάθε αντιγράφου που επιδοτείται είναι 250 σελίδες εκ των οποίων οι 50 σελίδες είναι έγχρωμες. Το φωτοτυπείο υποβάλλει τις καταστάσεις στη Σχολή για πληρωμή σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4. Τέλος, ο φοιτητής προσέρχεται στην Εκτυπωτική Μονάδα του ΕΜΠ, επιδεικνύοντας το φοιτητικό του πάσο έτσι ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων του με τα στοιχεία της αίτησής του, η οποία έχει διαβιβαστεί από την Γραμματεία της Σχολής και δίνει το τυπωμένο αντίγραφο της διπλωματικής του καθώς και το σύνολο των έγχρωμων σελίδων που έχει ήδη εκτυπώσει. Η Εκτυπωτική Μονάδα παράγει το σύνολο των ασπρόμαυρων σελίδων και βιβλιοδετεί τα αντίτυπα χρησιμοποιώντας τις έγχρωμες σελίδες που έχει προσκομίσει ο φοιτητής. Ο φοιτητής υπογράφει στην κατάσταση που έχει η Εκτυπωτική Μονάδα του ΕΜΠ από την Γραμματεία της Σχολής. Εδώ η δαπάνη εκτιμάται περίπου σε 15 € ανά φοιτητή (9/4/2001 απόφαση του Π.Σ.). Αντίγραφα των υπογεγραμμένων καταστάσεων τόσο από το φωτοτυπείο όσο και από την εκτυπωτική μονάδα θα αποστέλλονται στην Γραμματεία της Σχολής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αιτιολόγηση της εκταμίευσης του σχετικού κονδυλίου.

5. Η εφαρμογή της διαδικασίας άρχισε από τις διπλωματικές εξετάσεις Μαρτίου 2009 και από τότε ισχύουν τα ακόλουθα :

  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατίθενται με πλήρη τα στοιχεία που απαιτούνται και τις υπογραφές του επιβλέποντος Καθηγητή καθώς και του Δ/ντή του Τομέα.
  • Με ανακοίνωσή της η Σχολή θα ενημερώνει εγκαίρως τους φοιτητές για το φωτοτυπείο που ανέλαβε την εκτύπωση των έγχρωμων σελίδων και την αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Υπεύθυνη: κ. Χατζηπαναγιώτου, τηλ. 210 772 2836

Σχεδιάγραμμα Διαδικασίας

Attached file

9 years, 1 month ago.