Ελληνικά

Η αίτηση έκδοσης αντιγράφου διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας, μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία. Εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί στην Γραμματεία της Σχολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (admin@civil.ntua.gr ή igiouva@civil.ntua.gr)

Για τα παραπάνω απαιτείται για κάθε πιστοποιητικό παράβολο 1,52 ευρώ εκδιδόμενο από το λογιστήριο του ΕΜΠ.

Μόνο στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά απαιτούνται επιπρόσθετα και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία
  2. Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από τη Γραμματεία
  3. Πιστοποιητικό γέννησης
  4. Μία (1) φωτογραφία

Για να παραλάβουν τα αντίγραφα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία:

  1. Βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων, καθώς επίσης και παράδοσης ενός (1) αντιτύπου και ενός (1) CD/DVD της διπλωματικής τους εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. Πριν την παράδοση υποχρεούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, μετά την εξέταση και την έγκρισή τους από τις αρμόδιες επιτροπές.
  2. Φοιτητική ταυτότητα, Κάρτα Σίτισης και Βιβλιάριο Υγείας. Εάν δεν έχουν κάτι ή και όλα τα 3 παραπάνω δικαιολογητικά να κάνουν μία Υπεύθυνη Δήλωση του [Ν.1599][yp_dil] για τη μη κατοχή τους.

Μόνο από τους διπλωματούχους απαιτείται παράβολο 1,52 ευρώ εκδιδόμενο από το λογιστήριο του ΕΜΠ για κάθε αντίγραφο πέραν των πρώτων δύο (από ένα: διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας).

Τα πρώτα δύο αντίγραφα μετά την απόκτηση πτυχίου εκδίδονται ατελώς.

Attached files

12 years, 11 months ago.