Ελληνικά

Advanced Topics in Reinforced Concrete

Course Description:

Seismic performance and damages of reinforced concrete (RC) elements and buildings and earthquake-resistant design of RC structures. The concepts of: Ductility, confirement of concrete, the behaviour of RC materials under cyclic actions, the logic of earthquake-resistant design, design models and structural detailing for beams, columns, joints, coupling beams, short columns and shear walls. Fire resistant design for RC structures: the nature of fire, the behaviour of RC constituent materials under high temperatures, practical fire resistant design.

Performance based inelastic design of RC structures. Design for damage rehabilitation and strengthening of RC structures. Application to a typical RC building using an appropriate analysis computer software for structural analysis and evaluation.

Design of concrete structures for durability. Exposure classes and design for environmental loading. Design regulations and Standards.(OLD VERSION)

 • Semester 9
 • Teaching hours 3

Prerequisite Knowledge

Reinforced concrete I and II, structural analysis, finite elements.

Course Units

# Title Description Hours
1 Accidental actions (seismic and impact) Seismic damages. Ductile and brittle fractures. Earthquake design principles 1Χ4=4
2 Accidental actions (seismic and impact) Nonlinear behavior of RC members. Local and general ductility. Material and section ductility. OpenSees freeware. Push-over analysis. 3Χ4=12
3 Accidental actions (seismic and impact) Non-linear analysis of slabs. Yield line theory. Johansen's criteria. 2Χ4=8
4 Accidental actions (seismic and impact) Design under impact actions. Design spectra for beam and slab analysis. 1Χ4=4
5 Accidental actions (seismic and impact) Analysis and design of large lightly reinforced concrete walls 1Χ4=4
6 Fire design Strength and deformation properties of materials at elevated temperatures. Calculation methods. Member verification under fire. Minimum cover and code provisions. Fire analysis with the OpenSees freeware. 3Χ4=12
7 Early age behavior of concrete Early age cracking of concrete and design for the crack width limitation in SLS. Liquid retaining structures. 2Χ4=8

Learning Objectives

After successful accomplishment, the students will: Be able to understand the behavior and design concrete structures under accidental actions such as impact actions and fire. Understand the early age behavior of concrete, non-linear RC slab analysis. Design of large lightly reinforced concrete walls.

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων στην τάξη. Επίλυση συνδυασμένων παραδειγμάτων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Laboratories Ναι. Εργαστήριο ΗΥ.
Computer and software use Ναι. OpenSees
Problems - Applications Ναι, επιλυόμενες στην τάξη

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Problems - Applications: 30%

Textbooks - Bibliography

 1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών, PAULAY T., PRIESTLEY M.
 2. Τυπολόγιο
 3. Σημειώσεις στο mycourses

Lecture Time - Place:

 • Tuesday, 08:45 – 10:30,
  Rooms:
  • Αιθ. 17
 • Friday, 10:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Αιθ. 17