Ελληνικά

Prestressed Concrete

Course Description:

Introduction. Basic concepts. Materials, prestressing systems and anchorages. Partial losses due to friction, anchorage slip, creep, shrinkage and relaxation,   Serviceability limit state design: flexural and shear design. Final design of prestressed concrete structures. Ultimate limit state design. Prestressed concrete technology and detailing. Design of anchorage systems. Statically indeterminate prestressed concrete structures.

 • Semester 9
 • Teaching hours 4
 • Instructors C. Zeris (Coordinator)

Prerequisite Knowledge

Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι και ΙΙ, Στατική, Μηχανική

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Fundamental concepts and principles Prestressed vs reinforced concrete Methods of application of prestress Types and classes of prestress 4
2 Preliminary verifications and dimensioning at serviceability Preliminary dimensioning of sections. Allowable stresses Assessment of required prestressing force 12
3 Immediate prestress losses Losses due to friction - anchorage slip. Elastic shortening The concept of equivalent loads 4
4 Time dependent prestress losses Creep and shrinkage phenomena explained. Relaxation of steel. Calculation of corresponding losses 4
5 Flexural stress verification at serviceability Changes of sectional properties Calculation of flexural stresses at different loading stages 4
6 Ultimate limit state in bending with or without axial force Steel elongation at decompression. Design loads. Fundamental design assumptions. Design methods and aids. The case of compression flanges. Brittle failure avoidance 8
7 Ultimate limit state in shear Design loads - Shear due to prestress Design of sections without flexural cracks Design of cracked sections 4
8 Indeterminate structures Analysis methods Use of equivalent loads Guidance for selecting tendon profiles 4
9 Anchor zones of post tensioned tendons Design methods Local zone - Splitting forces General zone - Bursting forces Design arrangement of end block reinforcement 4
10 Anchor zones of pretensioned tendons Definition of Transmission - Dispersion and Anchorage length 4

Learning Objectives

After successful accomplishment, the students will:

 1. Know the basic material properties and technical characteristics of pre- and post-tensioning.
 2. Know the prestressing technics,
 3. Know the basic theory of prestressed concrete and the required verifications
 4. Be able to design a prestressed structure (dimensioning, detailing, designing drawings) under the design actions.

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων στην τάξη. Επίλυση συνδυασμένων παραδειγμάτων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Problems - Applications Ναι, επιλυόμενες στην τάξη
Other Επίσκεψη Εργοταξίου (αν υπάρχει δυνατότητα)

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Assignments (projects, reports): 30%

Textbooks - Bibliography

 1. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, Τάσιος Θ., Τρέζος Κ. Γιαννόπουλος Π΄, Τσουκαντάς Σ.
 2. Προεντεταμένο σκυρόδεμα, Καραγιάννης Χ.Σ
 3. Σημειώσεις Εργαστηρίου (2 τόμοι)
 4. Τυπολόγιο
 5. Σημειώσεις στο mycourses

Lecture Time - Place:

 • Monday, 10:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Αμφ. 1/2
  • Αμφ. Ηχοτεχνίας
 • Wednesday, 10:45 – 12:30,
  Rooms:
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 201