Ελληνικά

Technology of Building Information Modelling (BIM)

Course Description:

The BIM technology as applied for the design, the management and the operation of construction works. From 2D design of a construction project to the 3D project information model compiled with intelligent objects. Basic BIM terms and definitions. Open standards for interoperability and organizational requirements. Integration of the architectural, the structural and the E&M BIM Models and model integrity checking. Model uses for project planning and scheduling, cost estimation and construction visualization. BIM for Facility Management.

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction to BIM Technology From 2D design of a construction project to the 3D project information model. The intelligent BIM Objects and the data content of a BIM model. Application fields and uses of BIM technology. Instructions for the course organization and free software tools for the curse (Revit & Navisworks, Synchro, BIM viewers etc). Sources for information and tools in the Web. 3Χ1=3
2 BIM Terms and Definitions – BIM Standards Basic terms and definitions relevant to BIM technology. BIM maturity levels. Open standards for interoperability (IFC, COBie, etc). Organizational requirements. Web based collaboration platforms. 3Χ1=3
3 Building Design with BIM 1 Setting up the architectural model. Model insights. Authoring tools. The intelligent objects. Level of Detail 3Χ1=3
4 Building Design with BIM 2 Setting up the structural model. Model insights. Authoring tools. The intelligent objects. Level of Detail. Merging with the architectural model. Clash detection. 3Χ1=3
5 Building Design with BIM 3 Setting up the structural model. Model insights. Authoring tools. The intelligent objects. Level of Detail. Merging with the architectural and the structural models. Clash detection. 3Χ1=3
6 Design of Infrastructures with BIM ΒΙΜ for Infrastructure, Civil Information Modeling. BIM uses for the design of road projects and bridges. Authoring tools. 3Χ1=3
7 BIM for Project Management 1 BIM uses for quantity take off. Setting up the 4D BIM model for time scheduling and project monitoring. Authoring tools. Cloud PM platforms. 3Χ1=3
8 BIM for Project Management 2 Use of the 4D BIM model for the visualization and simulation of the construction process, planning optimization, site organization, safety management and constructability review. 3Χ1=3
9 BIM for Project Management 3 Setting up the 5D BIM model for cost estimating and project budgeting 3Χ1=3
10 BIM for Project Management 4 Presentation of subjects to be assigned as Homework. Assignments reinforce all of the material covered, and are required to be submitted by the due date indicated on the Schedule of Sessions. 3Χ1=3
11 Field BIM Use of the BIM model on Site for project monitoring and control. Link with VR and AR applications. 3Χ1=3
12 BIM for Facility Management Setting up the 6D BIM model for the Facility Management and the Operation Management of the built assets. Setting up a 3D BIM mode of an existing asset with 3D laser scanning (LiDAR, etc) 3Χ1=3
13 Project presentation Submittal and presentation of the assigned projects 3Χ1=3

Learning Objectives

On completion of this course students should be able to demonstrate knowledge and understanding of:

  1. The concepts and processes of Building Information Modeling and of a wide range of BIM applications used in the architecture, engineering and construction (AEC) industry.
  2. The Building Information Modeling and model-based engineering workflows in the building and infrastructure lifecycle.
  3. The Construction scheduling and 4D simulation technique as well as the model-based quantity take-off and cost estimation. The construction progress monitoring using a 4D BIM model with cloud and mobile applications.
  4. The Facility information modeling to support operation and maintenance of built assets.
  5. The benefits of using BIM to support project delivery collaboration and team-based workflows in the building and infrastructure lifecycle.

Teaching Methods

Teaching methods Learning is expected to occur by the following processes: (1) Lectures/discussions in the classroom, (2) Assignments from selected topics covered in the class, (3) Reading assignments and presentations from the textbooks and supplementary materials, (4) Term project.
Teaching media PowerPoint, videos, free software and readings. For each lecture there will be a set of readings. All reading materials are also posted on the Scholar website. Additional required readings may be assigned during class.
Computer and software use Yes, using software provided with educational free licenses.
Problems - Applications Yes
Assignments (projects, reports) Yes, in groups of 2-3 students.
Student presentations Yes.

Student Assessment

  • Final written exam: 50%
  • Assignments (projects, reports): 40%
  • Problems - Applications: 10%

Textbooks - Bibliography

[01] CODEBIM, (2016). “History of Building Information Modelling”, (http://codebim.com/resources/history-of-building-information-modelling).

[02] Häfele K.-H. (2013), IFC - Industry Foundation Classes [Online]. (http://www.ifcwiki.org/index.php/Main_Page).

[03] buildingSMART alliance (2015), Construction Operations Building information exchange (COBie) [Online]. National Institute of Building Sciences. Available: http://www.nibs.org/?page=bsa_cobie.

[04] BIM Handbook (2011), Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston, A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors, John Wiley and Sons Inc.

[05] NIBS (2016), National Institute of Building Sciences (http://www.nibs.org, https://www.nationalbimstandard.org/), National BIM Standard-United States (v3).

[06] McGraw-Hill (2014), The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets, SmartMarket Report.

[07] McGraw Hill, (2011), The business value of BIM in Europe, SmartMarket Report.

[08] McGraw-Hill (2012), The Business Value of BIM for Infrastructure, SmartMarket Report.

[09] McGraw-Hill (2014), The Business Value of BIM for Owners, SmartMarket Report.

[10] McGraw Hill, (2015), Measuring the Impact of BIM on Complex Buildings, SmartMarket Report.

[11] BSI (2013), PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital & delivery phase of construction projects using BIM.

[12] BSI (2014), PΑS 1192-3: 2014 Specification for the operational phase of assets using BIM.

[13] BuildingSMART (2016), International home of Open BIM, (http://buildingsmart.org).

[14] The BIM Hub, (2015), (https://thebimhub.com).

[15] EU BIM Task Group (2016), (www.eubim.eu).

[16] BuildingSMART, International home of openBIM, (www.buildingsmart.org)

[17] BuildingSMART Canada, (2014), “The Roadmap to Lifecycle BIM in the Canadian AECOO (Architecture, Engineering, Construction, Owners and Operations) Community, (https://www.buildingsmartcanada.ca/wp-content/uploads/2015/01/Roadmap-statement-of-Intent_v1.0.pdf)

[18] Synchro Software, The Academy Online, (2016), “Owner’s Guide to 4D Construction Planning and Scheduling”, (http://synchro.theacademyonline.com/pages/view/68)

[19] BIMTalk – UK, (2016). “BIM Dimensions”, (http://bimtalk.co.uk/bim_glossary)

[20] Βενέρης, Γιάννης (2011). “Πληροφορική και αρχιτεκτονική : Έννοιες και τεχνολογίες”, 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.

[21] Γεωργίου, Χ., (2013). “Κτιριακά Μοντέλα Πληροφοριών για Εκτίμηση Ζημιών, Κόστους και Χρονικής Διάρκειας Μετασεισμικής Αποκατάστασης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

[22] Ζέρβας, Π., (2011). “Εφαρμογές της ΨΑΚΠ (ΒΙΜ) στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων”, Διπλωματική Eργασία, ΕΜΠ-ΤΠΔΤΕ.

[23] Κεφεκέ Μαρία, (2014). “Εφαρμογές του ΒΙΜ στη διαχείριση Τεχνικών Έργων με χρήση λογισμικών REVIT και NAVISWORKS ”, Διπλωματική Eργασία, ΕΜΠ-ΤΠΔΤΕ.

[24] Γωνιανάκης, Π.Β., (2014). “Παρουσίαση της μεθόδου ΠΟΚ (ΒΙΜ) και πρακτική εφαρμογή της για τον προγραμματισμό έργου, με χρήση του προγράμματος Synchro”, Διπλωματική Eργασία, ΕΜΠ-ΤΠΔΤΕ

[25] Μαντόγιαννης Β., (2016). “Χρονικός Προγραμματισμός και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων με τη χρήση της τεχνολογίας BIM”, Διπλωματική Eργασία, ΕΜΠ-ΤΠΔΤΕ.

[26] Γκένα Ευαγγελία, (2016). “ Εφαρμογή της τεχνολογίας ΒΙΜ στον χρονικό προγραμματισμό ΤΕ (4D Modeling)”, Διπλωματική Eργασία, ΕΜΠ-ΤΠΔΤΕ.

[27] Ανδρουτσοπούλου Άρτεμις, (2016). “Δράσεις και πολιτικές για την υιοθέτηση του ΒΙΜ σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο”, ΕΜΠ-ΤΠΔΤΕ.