Ελληνικά

Engineering Geology

Course Description:

Engineering Geology and Geotechnical Engineering. Properties of the rock material-intact rock. Rockmass behaving as an equivalent discontinuum. Geotechnical classification of rocks and rockmasses. Principles of site investigations. Geology and rock slope stability. Dam geology and reservoirs. Geology and underground works - tunnels. Geology of Greece and case histories of engineering works.

Prerequisite Knowledge

Geology for Engineers (1st semester)

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Engineering Geology issues and applications in engineering works. Case studies. 1Χ3=3
2 Intact rock Strength and deformability of intact rock. Failure criteria. 1Χ3=3
3 Rockmass Strength and deformability of rockmass. Classification. Empirical systems. Failure criteria. 1Χ3=3
4 Discontinuities Description, engineering characteristics, shear strength. Stereographic projection using Schmidt stereonet. 2Χ3=6
5 Rock slope instability Determination of potential rock slope failures. Use of Schmidt steronet. 3Χ3=9
6 Dam Geology Types of Dams. Geological conditions in dam sites. Site investigation in dam sites. Permeable geological formations and seepage under dams. Dam reservoir and leakage. In situ tests for permeability determination. Characteristic examples of dam failures. 3Χ3=9
7 Geology and underground Works The role of Geology in underground works. Methods of excavation and support of tunnels. The geological conditions in Greece and the behaviour of geological formations in the tunnel excavation. 2Χ3=6

Learning Objectives

With the successful completion of the course, students will be able to: know the physical and mechanical characteristics of the rocks and understand the geologic problems related to the instability of slopes, the dam construction and the excavation of tunnels in rock masses.

Teaching Methods

Teaching methods Class lectures. Solve simple examples and problems in class. Discuss case studies in class.
Teaching media Use of blackboard and PowerPoint presentations .
Problems - Applications Yes, in 2-3 classes
Other Students’ participation in the 8-days excursion and field works in major engineering work sites abroad (Italy-France).

Student Assessment

 • Final written exam: 80%
 • Problems - Applications: 20%

Textbooks - Bibliography

Marinos, P. and Tsiambaos, G. “Engineering Geology” (University notes in Greek) and ¬¬ Koukis, G. and Sabatakakis, N. Geology for Engineering Works (Evdoxos) Stournaras, G. and Stavropoulou, M. Engineering Geology (Evdoxos) Goodman R.E. 1993. Engineering Geology: Rock in engineering construction. John Wiley & Sons Goodman R.E. 1989. Introduction to Rock Mechanics. John Wiley & Sons (2nd edition) Hoek E. & Bray J. 1981. Rock Slope Engineering, E& FN Spon Hoek E. 200. Practical Rock Engineering. (www.rocscience.com) (Ηλεκτρονικό βιβλίο με ελεύθερη πρόσβαση - ανάκτηση και πολύ χρήσιμο) Bell F. 1993. Engineering Geology, Blackwell Science Ltd. (2nd Edition) Walters R.C. S. (1971) Dam Geology. Butterworths, London (2nd Edition) Attewell P.B. & Farmer I. W. 1979 Principles of Engineering Geology. John Wiley & Sons Inc. (2nd edition)

Lecture Time - Place:

 • Monday, 09:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Αιθ. 3
  • Αιθ. 5
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 12