Τεχνική Γεωλογία

Περιγραφή Μαθήματος:

Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνική Μηχανική. Ιδιότητες του γεωλογικού υλικού - άρρηκτου πετρώματος. Το πέτρωμα ως ασυνεχές μέσο, Βραχομάζα. Γεωτεχνική ταξινόμηση πετρωμάτων και βραχομάζας. Έρευνα πεδίου. Γεωλογικά θέματα ευστάθειας βραχωδών πρανών και θεμελιώσεων. Γεωλογία σηράγγων και υπογείων έργων. Γεωλογία φραγμάτων και ταμιευτήρων. Θέματα Γεωλογίας Ελλάδος σε σχέση με τη μελέτη και κατασκευή Τεχνικών ΄Εργων.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτούμενες γνώσεις του μαθήματος «Γεωλογία Μηχανικού» του 3ου εξαμήνου

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Εισαγωγή Αντικείμενα της Τεχνικής Γεωλογίας και εφαρμογές στα τεχνικά έργα. Παραδείγματα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. 1Χ3=3
2 Άρρηκτο πέτρωμα Αντοχή και παραμορφωσιμότητα. Κριτήρια αστοχίας 1Χ3=3
3 Βραχομάζα Αντοχή και παραμορφωσιμότητα. Ταξινόμηση. Εμπειρικά συστήματα. Κριτήρια αστοχίας. 1Χ3=3
4 Ασυνέχειες Περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά, διατμητική αντοχή Προβολή των ασυνεχειών σε δίκτυο Schmidt 2Χ3=6
5 Δυνητικές ολισθήσεις πρανών Προσδιορισμός των δυνητικών ολισθήσεων βραχωδών πρανών με την χρήση του δικτύου Schmidt 3Χ3=9
6 Γεωλογία και Φράγματα Τύποι φραγμάτων, Ιδιαιτερότητες γεωλογικών σχηματισμών, στεγανότητα. Έρευνες πεδίου. Δοκιμές προσδιορισμού της διαπερατότητας. Αστοχίες φραγμάτων που οφείλονται σε γεωλογικά αίτια. Παραδείγματα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 3Χ3=9
7 Γεωλογία και υπόγεια έργα Ο ιδιαίτερος ρόλος της Γεωλογίας στην κατασκευή υπογείων έργων. Μέθοδοι εκσκαφής και υποστήριξης σηράγγων. Οι σχηματισμοί του ελληνικού χώρου και η συμπεριφορά τους στην διάνοιξη σηράγγων. 2Χ3=6

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: γνωρίζουν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των πετρωμάτων και να κατανοούν τα γεωλογικά προβλήματα που σχετίζονται με την ευστάθεια πρανών, την κατασκευή φραγμάτων και την διάνοιξη σηράγγων σε βραχώδεις σχηματισμούς.

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις στην τάξη. Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (case studies) στην τάξη.
Μέσα Διδασκαλίας Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Ασκήσεις Ναι, σε 2-3 τμήματα
Άλλο Συμμετοχή φοιτητών σε 8ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό (Ιταλία-Γαλλία) σε θέσεις σημαντικών τεχνικών έργων.

Αξιολόγηση Επίδοσης

  • 80% Τελική γραπτή εξέταση
  • 20% Ασκήσεις